545-0410/01 – Economics (EKON)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorIng. Oldřich Vlach, Ph.D.Subject version guarantorIng. Oldřich Vlach, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Podnikání jako koloběh kapitálu, fixní majetek a oběžný majetek podniku,.pracovní síly a produktivita práce,.náklady, tržby a hospodářský výsledek podniku, efektivnost podniku

Teaching methods

Summary

Ekonomický systém podniku, podnikání jako koloběh kapitálu. Fixní majetek podniku, oběľný majetek podniku. Pracovní síly a produktivita práce. Náklady jako míra vstupu ekonomického systému podniku. Trľby a hospodářský výsledek jako míra výstupu ekonomického systému podniku. Efektivnost podniku.

Compulsory literature:

Šnapka, P. - Dvořáček, J: Trľní ekonomika a marketing. Skripta V©B - TU, Ostrava 1992 Buchtová, J., Stibor, M.: Vybrané kapitoly z ekonomiky podniku. Skripta V©B - TU, Ostrava 1997 Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Svoboda, Praha 1991 Tepper, T. – Kápl, M.: Peníze a vy. Prospektrum, Praha 1994 Synek, M.: Manažerská ekonomika. Grada, Praha 1996 Obchodní zákoník, občanský zákoník, zákoník práce, zákon o dani z příjmu

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Základní ekonomické pojmy - ekonomie a ekonomika, základní ekonomické problémy společnosti, potřeby, statky, služby, výrobní činitelé, ekonomické zákony, křivka výrobních možností, dělba práce, náklady obětované příležitosti 2. Ekonomický systém - subjekty ekonomického systému společnosti, úloha státu v tržní ekonomice 3. Tržní ekonomika - trh jako místo střetu subjektů ekonomického systému, poptávka, nabídka, tržní mechanismus, chování spotřebitele a firmy, tvorba tržní rovnováhy 4. Podnikání - účel a oblasti podnikání, podnikatelský proces jako koloběh kapitálu, legislativa v oblasti podnikání, právní formy podnikání, organizační výstavba podniku, sanace a zánik podniku, strategie a rozvoj podniku, daňové zákony 5. Majetková a kapitálová struktura 6. Podnikové činnosti – výrobní, zásobovací, odbytová, personální, finanční, investiční činnost podniku 7. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek podniku, bod zvratu a jeho analýza 8. Marketing - podstata marketingu, marketingový mix, marketingový výzkum

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner