545-0410/02 – Economics (EKON)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorIng. Oldřich Vlach, Ph.D.Subject version guarantorIng. Oldřich Vlach, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Podnikání jako koloběh kapitálu, fixní majetek a oběžný majetek podniku,.pracovní síly a produktivita práce,.náklady, tržby a hospodářský výsledek podniku, efektivnost podniku

Teaching methods

Summary

Ekonomický systém podniku, podnikání jako koloběh kapitálu. Fixní majetek podniku, oběľný majetek podniku. Pracovní síly a produktivita práce. Náklady jako míra vstupu ekonomického systému podniku. Trľby a hospodářský výsledek jako míra výstupu ekonomického systému podniku. Efektivnost podniku.

Compulsory literature:

Šnapka, P. - Dvořáček, J: Trľní ekonomika a marketing. Skripta V©B - TU, Ostrava 1992 Buchtová, J., Stibor, M.: Vybrané kapitoly z ekonomiky podniku. Skripta V©B - TU, Ostrava 1997 Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Svoboda, Praha 1991 Tepper, T. – Kápl, M.: Peníze a vy. Prospektrum, Praha 1994 Synek, M.: Manažerská ekonomika. Grada, Praha 1996 Obchodní zákoník, občanský zákoník, zákoník práce, zákon o dani z příjmu

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Základní ekonomické pojmy - ekonomie a ekonomika, základní ekonomické problémy společnosti, potřeby, statky, služby, výrobní činitelé, ekonomické zákony, křivka výrobních možností, dělba práce, náklady obětované příležitosti 2. Ekonomický systém - subjekty ekonomického systému společnosti, úloha státu v tržní ekonomice 3. Tržní ekonomika - trh jako místo střetu subjektů ekonomického systému, poptávka, nabídka, tržní mechanismus, chování spotřebitele a firmy, tvorba tržní rovnováhy 4. Podnikání - účel a oblasti podnikání, podnikatelský proces jako koloběh kapitálu, legislativa v oblasti podnikání, právní formy podnikání, organizační výstavba podniku, sanace a zánik podniku, strategie a rozvoj podniku, daňové zákony 5. Majetková a kapitálová struktura 6. Podnikové činnosti – výrobní, zásobovací, odbytová, personální, finanční, investiční činnost podniku 7. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek podniku, bod zvratu a jeho analýza 8. Marketing - podstata marketingu, marketingový mix, marketingový výzkum

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 6 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner