545-0440/01 – Safety Economics (EB)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorIng. Lucie Krčmarská, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RUC55 Ing. Hana Růčková
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To gain rheoretical knowledge of economics, solutions of technical problems concerning labour protection under having respect economic laws, and application in economic solutions.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy podnikové ekonomiky v kontextu studovaného oboru. Jsou zde zahrnuty oblasti: podnikání, majetek a kapitál podniku, náklady, výnosy a hospodářský výsledek podniku, management, marketing atd.

Compulsory literature:

SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4. aktualit. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4. SAMUELSON, Paul A.; William. NORDHAUS, D. Ekonomie. Praha : Svoboda, 1991. 1011. s. ISBN 80-205-0192-4. KOTLER, Philip. Marketing, management. 10. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 719 s. 80-247-0016-6. Leo Vodáček; Olga Vodáčková. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozšířené vydání. Praha : Management Press, 2001. 316 str. ISBN 80-7261-041-4. Karel Macík. Účetnictví pro manažerskou praxi. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2000. 235 s. ISBN 80-7169-914-4.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Definice ekonomiky 2. Charakteristika tržní ekonomiky 3. Vymezení pojmů podnikání a podnik 4. Podnikání jednotlivce, obchodní společnost, družstvo 5. Zákon o živnostenském podnikání 6. Management v pojetí podnikatelské činnosti 7. Projektový management 8. Základní pojmy marketingu 9. Podnikání jako investiční činnost, majetková a kapitálová výstavba podniku 10. Oceňování majetku a podniku 11. Klasifikace dlouhodobého hmotného majetku 12. Opotřebování dlouhodobého hmotného majetku 13. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 14. Využívání dlouhodobého hmotného majetku 15. Oběžný majetek – význam, struktura, ovlivňující faktory 16. Zásoby – význam, normování 17. Pracovní síla a produktivita práce 18. Náklady podniku 19. Výnosy podniku 20. Hospodářský výsledek a cash flow podniku 21. Rentabilita – význam, ukazatele 22. Podnikatelský proces jako koloběh kapitálu 23. Metody hodnocení investiční činnosti 24. Základy účetnictví 25. Daně a pojištění. 26. Základní úlohy podnikatelské činnosti

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 15  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 8  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 32  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner