545-0449/01 – Introduction to System Engineering Studies ( )

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits7
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Vladimír KeboSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAC52 Ing. Milena Macháčová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Characterize system integration as an important part of information security organizations and characterize the selected subsystems. Specify important characteristics of system integrator and integration requirements for high-quality information system.

Teaching methods

Summary

The subject introduces students to the system integration, its principle and importance. Highlights the impact of new technologies, methods of integration and various subsystems, which must be integrated into a single whole, features the role of system integrator.

Compulsory literature:

1. VOŘÍŠEK, J.: Informační technologie a systémová integrace. Praha, VŠE, 1996, ISBN 80-7079-895-5, 198 s. 2. VOŘÍŠEK, J.: Strategické řízení informačních systémů a systémová integrace. Praha, Management Press, 1999, ISBN 80-85943-40-9, 324 s. 3. TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. Praha, GRADA, 2000, ISBN 80-7169-703-6, 110s. 4. http://www.systemonline.cz 5. http://rubin.vsb.cz

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Historie a současnost systémového inženýrství, principy a charakter systémového myšlení a systémového přístupu pro řešení složitých úloh, pojetí měkkých a tvrdých systémů. 2. Klasifikace systémových věd se zřetelem na Obecnou teorii systémů jako fundamentální systémovou vědu vymezující filosofii a pojmový aparát pro studium a navrhování systémů. 3. Definice a výklad pojmu systém, struktura systému, exaktní prostředky algebry popisu systému, typy systémů, vlastnosti systémů. 4. Projevy chování systémů v čase – dynamíčnost, rovnováha, stabilita. Řízení chování systému, přehled schémat řízení. 5. Životní cyklus systému. Principy analýzy, modelování, návrhu a optimalizace složitých systémů. 6. Úlohy systémového inženýrství, formulace vybraných systémových úloh prostřednictvím teorie grafů. 7. Vyhodnocování variantních řešení vzniklých v průběhu vývoje systému pomocí metod multikriteriální analýzy. 8. Modelování konfliktních situací a výběr optimální varianty řešení na základě teorie her. 9. Ideový projekt vývoje systému. Projektové řízení. Reengineering. 10. Přehled metod, technik a nástrojů užívaných při projektování systémů. Datový, funkční a objektově orientovaný přístup. 11. Počítačem podporovaný vývoj programových systémů. 12. Využívání potenciálu dat uložených v databázích, Data Warehousing, techniky OLAP, ROLAP, MOLAP, Data Mining. 13. Systémy pro podporu rozhodování a strategického řízení, Collaborative Knowledge Management, Electronic Document Management. 14. Bezpečnost počítačových sítí a informačních systémů s ohledem na rozvoj Internetových technologií. Evropské normy pro zajištění bezpečnosti a ochrany dat.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 17  0
                Written exam Written test 16  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner