545-0459/01 – Operation and Development of Systems (PVS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits6
Subject guarantorIng. Pavel Staša, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAN13 Ing. Vladislav Vančura, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course will introduce you to manufacturing automation. We will be explaining hardware, software and principles of making and using manufacturing automation. Moreover will be explained introduction to building applications in this productions.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Project work

Summary

The course provides knowledge of the areas of the design and operation of monitoring and control systems and information technologies (MRS / IT). Students will become familiar with the general architecture of monitoring and control systems at all levels of management both in hardware and the software part. The practical part is focused on the analysis of architecture, design and development from the perspective of applicability-ment advanced MRS / IT.

Compulsory literature:

Dorf, R.C., Bishop, H.R.: Modern Control Systems. Addison-Wesley Publishing Company, New Yourk, 9th edition, 2000. Bolton, W.: Control Systems. Butterworth-Heinemann, Oxford 2002.

Recommended literature:

Bolton, W.: Control Systems. Butterworth-Heinemann, Oxford 2002.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Seznámení s obsahem předmětu a požadavky na studenta. Základní pojmy řídicích a informačních systémů, rozdělení, hierarchické úrovně, struktury systémů řízení. Počítačem integrovaná výroba (CIM) – komponenty, integrace. Legislativní zdroje a podpora vývoje IS/IT – živnostenský zákon, živnostenské úřady. Obchodní právo I. - podnikání, podnik, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž. Softwarové systémy právních informací – srovnání dostupných produktů, jejich možnosti. Živnostenské listy a koncesní listiny. Obchodní právo II. - obchodní společnosti, obchodní závazkové vztahy, náležitosti smluv, závazky, ručení, vybrané typy smluv. Smluvní vztahy mezi právnickými osobami, softwarová podpora vzorových smluv a podání. Občanské právo - fyzické a právnické osoby, vlastnické právo, odpovědnost za škodu, dědění, nájem a pronájem, pojištění a pojišťovnictví, sdružení. Smluvní vztahy podle občanského zákoníku. Daňové právo - daně přímé a nepřímé, daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, daň dědická a darovací, z převodu nemovitostí, daně spotřební, silniční. Daňová přiznání pro jednotlivé typy daní. Účetnictví hospodářských subjektů – zákon o účetnictví, jednoduché a podvojné účetnictví. Účetní knihy. Ochrana a úschova účetních písemností. Základní účetní případy v jednoduchém účetnictví – hotovostní příjmy a výdaje. Bezhotovostní účetní operace (objednávky, faktury, dodací listy, převodní příkazy). Majetek účetního subjektu – HIM, NIM, DHIM, DNIM. Odpisování investičního majetku. Mzdová evidence – typy mezd, složky mezd, výpočet daní a odvodů, aktuální sazby. Evidence majetku, zanášení odpisů. Účtování mezd a odvodů. Základy podvojného účetnictví. Účetní třídy, soustava účtů, podvojnost a souvztažnost. Základní účetní knihy, jejich účel a provázanost. Účtování majetku a zásob – metody oceňování a účtování. Účetní operace s majetkem a zásobami. Účtování financí a kapitálových vztahů. Převody financí a základní příklady kapitálových účtů. Účtování nákladů a výnosů. Komplexní informační systémy a informační technologie – rozdělení, architektury, možnosti, současné trendy. Práce v systému SAP R/3. Modulární architektura informačních systémů, funkce jednotlivých modulů, jejich integrace. Demonstrace funkcí modulů systému SAP R/3. Plánování a řízení výroby s využitím informačních technologií – používané metody, agendy. Využití modulu R/3 – PP pro řízení výroby. Manažerské informační systémy (MIS) – účel, používané metody. Příklad produktu MIS Global. Zhodnocení plnění studijních povinností, udělování zápočtů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner