545-0490/02 – Accounting (ucet)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits6
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Jaromír LazarSubject version guarantorIng. Hana Růčková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RUC55 Ing. Hana Růčková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Seznámit studenty s vedením DAŇOVÉ EVIDENCE od zahájení podnikatelské činnosti až po sestavení daňového přiznání a následný výpočet daňové povinnosti podnikatele. Dále pak možnosti vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu

Teaching methods

Summary

The aim of the course is to make students familiar with keeping tax records (earlier single entry bookkeeping) from the beginning of entrepreneurial activity to the preparation of tax return and the following calculation of entrepreneur's tax obligation

Compulsory literature:

Doležalová,Marcela: Daňová evidence ( Tax Records ). Computer Press, 1.vyd. Brno 2005, 99s. 80-251-0047-2.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Daňová evidence (DE): osoby, které vedou DE, charakteristika DE, deník příjmů a výdajů, peněžní deník, zapisování příjmů a výdajů, průběžné položky, evidence majetku a závazků, kniha pohledávek a závazků 2) Základní pojmy účetnictví: zákon o účetnictví, české účetní standardy (ČÚS), účetní jednotky, účetní doklady, majetek podniku 3) Podvojné účetnictví: účtová osnova, souvztažnost a podvojnost, obratová předvaha 4) Účtování o dlouhodobém majetku: pořizování, odpisování, vyřazování 5) Účtování o zásobách: základní způsoby 6) Finanční účty: hotovosti a ceniny, bankovní účty, peníze na cestě, krátkodobý finanční majetek 7) Zúčtovací vztahy: mzdy, daně 8) Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 9) Náklady, výnosy a hospodářský výsledek

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 33  0
                Oral Oral examination 34  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner