545-0503/01 – Collection and Presentation Activity (SPČ)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Introduction to the museums activity system

Teaching methods

Summary

Cílem kurzu je seznámení posluchačů se základními pojmy muzeologie jako teoretické základny odborné práce v muzeu (vymezení pojmů muzeologie, muzeum, muzealita, muzejnictví), představení muzeologie jako vědecké disciplíny budované na filozofickém základě, jejímž předmětem poznání je muzealita - poznávací a hodnotící vztah člověka ke skutečnosti. Muzeologie vysvětluje, proč uchováváme své dědictví minulosti (kulturní dědictví) řeší specifický vztah člověka ke skutečnosti, jehož projevem je osobité kulturní osvojování – uchovávání dokladů současnosti pro budoucnost jako zdroj informačních systémů lidstva. Obsahem učiva je skladba a systém muzeologie – historická muzeologie, společenská muzeologie, teoretická muzeologie a muzeografie. Muzeum jako instituce je výslednou konkrétní formou tohoto vztahu. Významnou součástí kurzu je orientace na praktické propojení teorie se současnou muzejní praxí – vysvětlení významu pojmů: muzeum jako instituce, definice muzea, organizace muzejnictví v České republice a ve světě – význam Mezinárodní rady muzeí ICOM UNESCO, Profesní etický kodex ICOM, aktuální právní normy pro oblast muzejnictví.

Compulsory literature:

STRÁNSKÝ, Z. Z.: Úvod do studia muzeologie, Brno 2000, s. 50-55, 102-124. - WEIDECHER, F.: Príručka všeobecnej muzeologie, Bratislava 1999, s. 46-96. -MALINOWSKI, K.: Genezja kolecjenerstwa, Muzealnictwo, 1972, 20. - ŠPÉT, J.: Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury, Praha 1980. - STRÁNSKÝ, Z. Z.: Archeologie a muzeologie, Brno 2005, s. 87-104, 137-166.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 2 Optional study plan
2007/2008 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner