545-0983/01 – Application of Statistics (AS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits6
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich KodymSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FUN01 Mgr. Taťána Funioková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+14

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami tvorby, zpracování a vyhodnocení statistických souborů a s metodami testování statistických hypotéz. Uvést je stručně do problematiky analýzy rozptylu, jednoduché regresní a korelační analýzy a rozkladu časových řad. Praktická část výuky bude probíhat se softwarem EXCEL.

Compulsory literature:

1.Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, s.r.o. 2006. ISBN 80-7367-123-9. 2.Meloun, M. & Militký, J. Statistická analýza experimentálních dat. Praha: Academia, 2004. 839 s. ISBN 80-200-1254. 3.Sullivan M. Fundamentals of Statistics. USA: Prentice Hall, 2005. ISBN: 0-13- 146449-3 4.Gunderson A. Interactive Statistics. [online]. USA, Prentice Hall, 2002. HTML format.URL:ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/web_marketing/mathematics_developmenta l.s-072/aliaga/aliaga.htm> 5.Cipra T. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. Praha: SNTL/Alfa, 1986. 6.Dostupné příručky Excelu

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Náhodná veličina,statistický model a jeho parametry. 2. Náhodný výběr, výběrové statistiky, histogram. 3. Bodový a intervalový odhad parametrů 4. Testování statistických hypotéz 5. Postup při statistickém zpracování dat. 6. Jednorozměrná analýza rozptylu 7. Jednorozměrná regresní analýza. 8. Jednoduchá korelační analýza 9. Časové řady a jejich rozklad na jednotlivé složky. 10. Tvorba „klasických“ modelů časových řad, predikce budoucích hodnot 11. Celkové zhodnocení dvou odlišných přístupů k technickým a ekonomickým datům – data ve formě náhodného výběru a data ve formě uspořádané řady.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.