545-0983/04 – Application of Statistics (AS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits9
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich KodymSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FUN01 Mgr. Taťána Funioková, Ph.D.
POL12 RNDr. Jiří Poláček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+14

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami tvorby, zpracování a vyhodnocení statistických souborů a s metodami testování statistických hypotéz. Uvést je stručně do problematiky analýzy rozptylu, jednoduché regresní a korelační analýzy a rozkladu časových řad. Praktická část výuky bude probíhat se softwarem EXCEL.

Compulsory literature:

1.Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, s.r.o. 2006. ISBN 80-7367-123-9. 2.Meloun, M. & Militký, J. Statistická analýza experimentálních dat. Praha: Academia, 2004. 839 s. ISBN 80-200-1254. 3.Sullivan M. Fundamentals of Statistics. USA: Prentice Hall, 2005. ISBN: 0-13- 146449-3 4.Gunderson A. Interactive Statistics. [online]. USA, Prentice Hall, 2002. HTML format.URL:ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/web_marketing/mathematics_developmenta l.s-072/aliaga/aliaga.htm> 5.Cipra T. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. Praha: SNTL/Alfa, 1986. 6.Dostupné příručky Excelu

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Náhodná veličina,statistický model a jeho parametry. 2. Náhodný výběr, výběrové statistiky, histogram. 3. Bodový a intervalový odhad parametrů 4. Testování statistických hypotéz 5. Postup při statistickém zpracování dat. 6. Jednorozměrná analýza rozptylu 7. Jednorozměrná regresní analýza. 8. Jednoduchá korelační analýza 9. Časové řady a jejich rozklad na jednotlivé složky. 10. Tvorba „klasických“ modelů časových řad, predikce budoucích hodnot 11. Celkové zhodnocení dvou odlišných přístupů k technickým a ekonomickým datům – data ve formě náhodného výběru a data ve formě uspořádané řady.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 20  0
        Examination Examination 80 (80) 0
                Written examination Written examination 60  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner