546-0002/01 – Flotation ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Vidlář, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Vidlář, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: l.Podstata flotace a její zaměření. Historický vývoj flotace a průřez dosavadním výzkumem flotačního procesu. 2. Stavba a složení fází ve flotační soustavě. 2.1. Struktura tuhé fáze, krystalochemické vlastnosti minerálů, ideální a reálné krystaly. 2.2. Fyzikální, elektrochemické a chemické vlastnosti tuhé fáze. 3. Kapalná fáze - struktura a vlastnosti vody a jejich vliv na flotaci.Rozpustnost minerálů a flotovatelnost. 4. Plynná fáze - vzduch ve flotačním procesu. Rozpustnost plynů ve vodě, vývin mikrobublin plynné fáze ve flotačním prostředí. 5. Mezifázová rozhraní a jejich vzájemné charakteristiky. 5.l. Rozhraní fází kapalina-plyn. 5.2. Rozhraní fází tuhá látka-plyn. 5.3. Rozhraní fází tuhá látka-kapalina. 5.4. Třífázový kontakt-elementární flotační akt. Hysterézní jevy. 6. Fyzikální základy flotace. 6.l. Studium pohybu částic tuhé fáze ve flotačním prostředí. Všeobecné schéma sil spojení mineralního zrna a vzduchové bubliny,rovnice rovnováhy. 6.2. Velikost vzduchových bublin a velikost flotačních zrn ve flotačním procesu. 6.3. Pravděpodobnost flotace a kinetika flotačního procesu. 7. Chemické základy flotace. 7.l. Flotační reagencie a mechanismus jejich působení. 7.2. Klasifikace flotačních reagencií a jejich charakteristiky. 7.3. Flotační sběrače a jejich působení na fázovém rozhraní tuhá látka- kapalina. 7.4. Flotační pěniče a jejich charakteristiky, sorpce v mezfází kapalina-plyn. 7.5. Řídicí reagencie a mechanismy jejich působení. 8. Flotační stroje a zařízení. Základní funkční parametry. 8.l. Mechanické-měsidlové flotátory, princip, funkce, základní typy. 8.2. Pneumatické flotátory, princip, funkce, základní typy. 8.3. Pneumaticko-mechanické(kombinované)flotátory, princip, funkce, základní typy. 8.4. Jiné konstrukce flotačních strojů včetně vývojových typů. 8.5. Pomocné strojní zařízení flotačních úpraven. 9. Technologie flotačního procesu. 9.l. Činitelé ovlivňující průběh a reálné výsledky flotace. 9.2. Technologické varianty a schémata flotace. 9.3. Flotace uhlí. 9.4. Flotace sulfidických a ostatních rud. 9.5. Flotace nerudných surovin. 9.6. Flotace při separaci užitkových složek z odpadů. 9.7. Flotace při čištění odpadních vod. lO. Optimalizace, intensifikace a automatizace flotačního procesu. ll. Nové směry ve výzkumu a rozvoji flotačního procesu. Cvičení: 1. Flotace černého uhlí 2. Flotace polymetalických rud 3. Hodnocení flotovatelnosti černého uhlí 4. Pěnová separace černého uhlí 5. Kolonová flotace 6. Flotace odpadních vod s obsahem tukových složek 7. Kinetika flotace 8. Optimalizace flotace černého uhlí pomocí analýzy rozptylu 9. Hodnocení pěnivosti a stability pěny 10.Stanovení povrchového napětí kapalin 11.Stanovení přirozené flotovatelnosti Halimondovou trubicí

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management (10) Water technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner