546-0005/07 – Environmental Protection (OŽP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAV30 Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Obeznámit se s problematikou životního prostředí z celkového hlediska. Rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku ŽP. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontaci s praxí . Dokázat odvádět výsledky a řešit kvalitní práce zcela sám. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Project work

Summary

Ecology, protection of environment, environmental engineering. Ecosystems, their functions and their stability. Transformation of energy and material in environment. Solar energy and its transformation, assimilation and dissimilation. Biogeochemical cycles of carbon, oxygen, water, nitrogen, phosforus, sulfur and other elements. Water as a part of biosphere, surfacewater, underground water, drinking water, technological water. Water pollution. Monitoring of water quality. Soil in environtment, pedogenesis. Physical, chemical and biological properties of soil. Soil protection and decontamination. Atmosphere, chemical composition and physical properties. Air pollution, emissions, deposition. Main pollutants: compounds of carbon, sulphur, nitrogen, halogens, solid particles. Acid rain, ozone layer depletion, greenhouse effect. Waste management and disposal. Environmental management.

Compulsory literature:

Friedman, B.: Environmental ecology. The ecological effects of pollution, disturbance and other stresses. Secon edition. California (USA), Academic Press, San Diego, 1995. Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens, W.W.: The limits to Growth. PAN Books London, III, 1972. Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J.: Beyond the limits. Global collapse or a sustainable future. Earthscan Publ. Ltd. London, 1992. Miller, G.T.: Environmental Science - an introduction. Second edition. Wadsworth publ. company. Belmont. California, 1988. Morgan, S.: Ecology and environment: the cycles of life, Oxford University Press, USA, 1995.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úvod do teorie ekologie a ochrany ŽP. 2. Zdroje a kontaminace biosféry. 3. Hodnocení stavu ŽP - ochrana ovzduší. 4. Technologie na ochranu ovzduší. 5. Hodnocení stavu ŽP - ochrana vod. 6. Technologie na ochranu vod. 7. Hodnocení stavu ŽP - odpadové hospodářství. 8. Technologie zneškodňování a zpracování odpadů. 9. Hodnocení stavu ŽP - ochrana půdy. Metody dekontaminace půdy. 10.Fyzikální znečištění (hluk, ionizující záření, elektromagnetické záření, tepelné znečištění). 11. Vliv hornictví a hutnictví na ŽP. 12. Vliv ropného a chemického průmyslu na ŽP. 13. Vliv energetického a strojírenského průmyslu na ŽP. 14. Vliv ostatních průmyslových výrob. 15. Důsledky změn zhoršování ŽP. Cvičení: 1. Koloběh C,O,H,N v přírodě. 2. Státní správa ŽP v ČR. 3. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 4. Právní úprava ochrany ovzduší. 5. Praktické výpočty z oblasti ochrany ovzduší. 6. Exkurze na HMÚ, pobočka Ostrava. 7. Právní úprava ochrany vod. 8. Praktické výpočty z oblasti ochrany vod. 9. Shlédnutí odborných filmů problematiky vod. 10.Právní úprava odpadového hospodářství. 11.Praktické výpočty z oblasti odpadového hospodářství. 12.Exkurze. 13.Právní úprava při ukládání odpadů do podzemních prostor. 14.Právní úprava zemědělského půdního fondu, ochrany lesů, rozptýlené zeleně a ochrany přírody. 15. Ekonomické nástroje řízené péče v ŽP.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 47  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner