546-0008/01 – Flotation of Mineral Raw Materials and Wastes ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Vidlář, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Vidlář, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
VID30 prof. Ing. Jiří Vidlář, CSc.
ZAV02 Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

In this subject are students acquainted with principle of flotation, importance of this method, terminology, chemical-physical processes during flotation, flotation reagents and their effect, flotation devices and flotation methods for various materials. On the theoretical base continue the excercises in laboratory where students apply flotation on concrete samples of raw materials.

Compulsory literature:

1.Kmeť Stanislav: Flotácia. Alfa,Bratislava,1992,ISBN 80-05-00971-2 2.Crozier D.Ronald: Flotation-Theory,Reagents and Ore Testing. Pergamon,1992,ISBN 0-08-041864-3 3.Malysa E.,Ociepa Z.,Oruba E.,Sanak-Rydlewska S:Cwiczenia laboratoryjne z flotacji.krakow, 1981 4.Chan G.A.,Gabrielov L.I.,Vlasova N.S.: Flotační reagenty a jejich použití. Moskva, 1988 5.Vidlář J.: Použití flotace při čištění odpadních vod. Habilitační práce,HGF,VŠB TU Ostrava, 1979

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět prohlubuje znalosti problematiky flotace získané ve studijním předmětu Úpravnictví a hydroseparační procesy. 1. Podstata flotace, její historický vývoj a význam. Základní terminologie, jednotlivé flotační modifikace v rámci fyzikálně-chemických a elektrochemických procesů separace látek. 2. Stavba a složení fází ve flotačním procesu. Struktura a vlastnosti tuhé fáze,kapalné a plynné fáze. Genetické fyzikální,chemické a elektrochemické vlastnosti tuhé fáze ve spojitosti s flotovatelností. 3. Povrchové jevy na rozhraní flotačních fází, studium jednotlivých fázových rozhraní: kapalina-plyn, tuhá látka- plyn, tuhá látka kapalina. Elementární flotační akt - termodynamická charakteristika třífázového kontaktu. 4. Fyzikální základy flotace. Rovnice rovnováhy tuhé částice na povrchu fázového rozhraní kapalina-plyn. Velikost částic a bublin vzduchu v podmínkách reálné flotace. Pravděpodobnost flotace. 5. Kinetika flotačního procesu, možnosti jejího vyjádření. Odvození rychlostního koeficientu Běloglazova. 6. Flotační reagence, jejich dělení a úloha v podmínkách flotace. Adsorbce flotačních činidel v mezifázových rozhraních. Sběrače, jejich chemická podstata a mechanismus působení na kontaktu tuhá látka-kapalina. 7. Sběrače anionaktivní - sulfohydrilni a oxihydrilní. Jejich významné typy, chemické složení a způsob sorbce. Sběrače málopolární a nerozpustné, jejich sorbce a princip působení. 8. Flotační pěniče, jejich dělení, složení a způsob sorbce. Funkce pěničů ve flotačním prostředí. Tvorba dvou a třífázové pěny, její reologické vlastnosti. 9. Řídící flotační reagence, jejich rozdělení dle účinku a složení. Rozbor efektů působení činidel aktivačních, potlačujících i regulujících, příklady. 10.Strojní zabezpečení flotačního procesu. Flotační stroje, jejich členění a funkční součásti. Stroje mechanícké, pneumatické, kombinované a zvláštní. Činitelé ovlivňující účinnost flotátorů, vývojové trendy. 11.Pomocné strojní zařízení flotačních technologií- dávkovače reagencí,sorbční reaktory (agitátory), výběr a výpočty flotačních strojů a zařízení. 12.Technologie flotačního procesu. Základní činitelé ovlivňující flotaci tuhých látek. Metodika provedení a vyhodnocení flotovatelnosti tuhých látek, křivky flotovatelnosti. 13.Klasifikace jednotlivých flotačních operací. Technologická schémata flotace vybraných tuhých látek (surovin). Příklady a jejich rozbor ve vztahu ke genetickým a technologickým parametrům flotované složky. 14.Vývojové trendy, optimalizace a intenzifikace flotačního procesu. Automatická kontrola a regulace, bezpečnost a hygiena práce na flotačních úpravnách. 15.Možnosti použití flotace pří čištění odpadních vod, charakteristiky reagenčních režimů (flotoflokulace, flotokoagulace aj.) a modifikovaného flotačního zařízení. Rozbor variant pěnové separace, iontové flotace a variant flotace velmi jemných (zákalových) částic surovin a odpadů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 3  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 27  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner