546-0012/01 – Základy environmentalistiky (ZEnvi)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
JAN489 Ing. Lukáš Jančev
PRI127 Ing. Radka Přichystalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obeznámit se s problematikou životního prostředí z celkového hlediska. Rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku ŽP. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontaci s praxí . Dokázat odvádět výsledky a řešit kvalitní práce zcela sám. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Úlohou tohoto předmětu je seznámit studenty se základy fungování biosféry - vysvětlit základní pojmy jako jsou biosféra, ekosystémy, životní prostředí, ekologie, atd. Vysvětlit toky hmoty a energie, popsat jednotlivé složky biosféry a jejich nepostradatelné funkce pro existenci života na naší planetě. Dále je úkolem tohoto předmětu poukázat na způsoby a mechanizmy poškozování jednotlivých složek biosféry narušováním jejich funkcí v důsledku antropogenních činností (skleníkový efekt, ozónová díra, globální změny klimatu, kyselé deště, neúměrné čerpání neobnovitelných zdrojů energie, atd.) včetně možných důsledků pro stabilitu ekosystémů v lokálním i globálním měřítku a pro další existenci člověka na této planetě. V závěru tohoto předmětu je poukázáno na různé možnosti ochrany životního prostředí (preventivní, systémová, technologická) včetně porovnání jejich kladů a nedostatků.

Povinná literatura:

•BRANIŠ, Martin. Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. 3. vyd. Praha : Informatorium, 2004 •MOLDAN, Bedřich; BRANIŠ, Martin. Globální problémy životního prostředí. In: Globalizace (V. Mezřický ed.). Praha : Portál, 2003 •Informace o globální klimatické změně [online]. Geneva (Switzerland) : WMO - World Meteorological Organization. Dostupný na http://www.wmo.ch. •Herčík M.,: Životní prostředí - úvod do studia , skriptum •Herčík M.,- Lapčík, V. – Obroučka, K.: Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium, skriptum VŠB, 1995 •Pech, P.- Bláhová, O.- Dirner, V. : Ochrana životního prostředí, skriptum VŠB, 1997 (dotisk) •Dirner, V. a kol. : Ochrana životního prostředí , publikace MŽP ČR a VŠB-TU Ostrava, 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- seminární práce - průběžná kontrola písemnou formou

E-learning

Další požadavky na studenta

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do teorie životního prostředí 1.1.Vymezení základních pojmů 1.2.Biosféra 1.2.1.Geosféry 1.2.2.Biotické složky 1.2.3.Toky energie a její zdroje 1.2.4.Koloběhy látek v životním prostředí 1.2.5.Ekosystémy 1.3.Životní prostředí z hlediska člověka 2.Poškozování přírodních složek biosféry 2.1.Poškozování abiotických složek biosféry 2.1.1.Znečišťování ovzduší 2.1.2.Znečišťování vod 2.1.3.Poškozování půd 2.1.4.Fyzikální znečišťování prostředí 2.2.Globální ukazatele poškozování ŽP(globální oteplování,ozónová díra,atd) 2.2.1.Neúměrné čerpání neobnovitelných zdrojů surovin a energií 2.2.2.Negativní vlivy na stabilitu ekosystémů 2.2.3.Negativní vlivy na radiační a tepelnou bilanci planety 2.3.Vlivy antropogenních činností 2.3.1.Zemědělství 2.3.2.Průmysl 2.3.3.Energetika 2.3.4.Těžba surovin 2.3.5.Doprava 2.3.6.Konzumní způsob života 2.3.7.Produkce odpadů 2.3.8.Možné důsledky poškozování přírodních složek prostředí 3.Možnosti ochrany přírodních složek prostředí 3.1.Preventivní ochrana 3.1.1.Výchova a vzdělávací proces 3.1.2.Trvale udržitelný rozvoj 3.2.Systémová ochrana 3.2.1.Legislativa v rámci Evropské unie 3.3.Technologická ochrana 3.3.1.Technologie ochrany ovzduší 3.3.2.Technologie ochrany vod 3.3.3.Technologie ochrany půd 3.3.4.Technologie ochrany před fyzikálním znečišťováním 3.3.5.Nakládání s odpady a jejich vznik v oblastech lidské společnosti 3.3.6.Zavádění „čistých“ technologií 3.3.7.Využívání alternativních zdrojů energie 3.3.8.Rekultivace a revitalizace krajiny po těžbě

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Příbram 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.