546-0012/02 – Environmental Foundation (ZEnvi)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To be familiar with environmental issues in general terms. To distinguish the different approaches to estimate and find the best solutions for specific environmental issues. Students will be able to provide informations for work with practice, demonstrate and evaluate a general overview of the issue. Comparing the different approaches and confrontation with practice. Prove to show results and solve problems with high quality of work and all by itself. Demonstrate communication skills (speaking and active writing), to handle technical terminology.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Project work

Summary

This subject provides information from ecology,protection of environment,environmental engineering, ecosystems, their functions and their stability. Transformation of energy and material in environment are also described. The students will be introduced with sustainable development, biogeochemical cycles of carbon,oxygen,water,nitrogen,phosforus,sulfur and other elements, water and air pollution and also with waste management. This subject includes all environment components, human impact on this components and their protect for a future.

Compulsory literature:

BROWN, L.R. Serie State of the world. A Worldwatch Institute Reports on Progress Towards a Sustatinable Society (ročenky o stavu světa do r. 2005) FRIEDLANDER, S. K. Smoke, Dust and Haze : fundamentals of Aerosol Dynamics. 2nd ed. Oxford : J. Wiley and Sons, 2000 SMOLÍK, D. Utilization of Former Brownfields and Construction for Business Purposes in the Ostrava-Karvina Region. Econ 2000, VSB- TUO, Fakulty of economics, volume 7, ISBN 80-7078-849-6, ISSN 0862¬7908. UNEP: Earthwatch and Agenda 21: Information for Decision-Making, UR:http://www.unep.ch/EARTHW/Csd3rpt.htm

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do teorie životního prostředí 1.1.Vymezení základních pojmů 1.2.Biosféra 1.2.1.Geosféry 1.2.2.Biotické složky 1.2.3.Toky energie a její zdroje 1.2.4.Koloběhy látek v životním prostředí 1.2.5.Ekosystémy 1.3.Životní prostředí z hlediska člověka 2.Poškozování přírodních složek biosféry 2.1.Poškozování abiotických složek biosféry 2.1.1.Znečišťování ovzduší 2.1.2.Znečišťování vod 2.1.3.Poškozování půd 2.1.4.Fyzikální znečišťování prostředí 2.2.Globální ukazatele poškozování ŽP(globální oteplování,ozónová díra,atd) 2.2.1.Neúměrné čerpání neobnovitelných zdrojů surovin a energií 2.2.2.Negativní vlivy na stabilitu ekosystémů 2.2.3.Negativní vlivy na radiační a tepelnou bilanci planety 2.3.Vlivy antropogenních činností 2.3.1.Zemědělství 2.3.2.Průmysl 2.3.3.Energetika 2.3.4.Těžba surovin 2.3.5.Doprava 2.3.6.Konzumní způsob života 2.3.7.Produkce odpadů 2.3.8.Možné důsledky poškozování přírodních složek prostředí 3.Možnosti ochrany přírodních složek prostředí 3.1.Preventivní ochrana 3.1.1.Výchova a vzdělávací proces 3.1.2.Trvale udržitelný rozvoj 3.2.Systémová ochrana 3.2.1.Legislativa v rámci Evropské unie 3.3.Technologická ochrana 3.3.1.Technologie ochrany ovzduší 3.3.2.Technologie ochrany vod 3.3.3.Technologie ochrany půd 3.3.4.Technologie ochrany před fyzikálním znečišťováním 3.3.5.Nakládání s odpady a jejich vznik v oblastech lidské společnosti 3.3.6.Zavádění „čistých“ technologií 3.3.7.Využívání alternativních zdrojů energie 3.3.8.Rekultivace a revitalizace krajiny po těžbě

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner