546-0013/01 – Rekultivace a regenerace krajiny (RaRK)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Examination 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Student získá poznatky z krajinné ekologie, rekultivační praxe. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Dovedou prezentovat výsledky individuální práce a naučí se základům vyhledávání informačních pramenů a jejich zpracování ve formě rešerše.

Teaching methods

Lectures
Terrain work

Summary

Compulsory literature:

Odpadové hospodářství. Ekomonitor Vodní zdroje s.r.o., 2008, 78-80-86832-34-0. [2] SLIVKA, Vladimír, DIRNER Vojtech, KURAŠ Mečislav. Odpadové hospodářství I: praktická příručka, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007, 80-248-1245-2. [3] SLIVKA, Vladimír, DIRNER Vojtech, KURAŠ Mečislav. Odpadové hospodářství II: Ukládání odpadů do podzemních prostor: praktická příručka. Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007, 80-248-1245-2.

Recommended literature:

[1] BRTNICKÝ, Martin a kol., Regenerace, rekultivace, revitalizace krajiny. Mendelova univerzita v Brně. 2011, 40 s., ISBN 978-80-7375-522-5. [2] BRTNICKÝ, Martin, BRTNICKÁ, Helena, FOUKALOVÁ, Jiřina, KYNICKÝ, Jindřich: Degradace a regenerace krajiny. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 381 s. ISBN 978-80-7375-583-6. [3] RUSKO Miroslav, ŠTEFFEK Jozef, DIRNER Vojtech. Vybrané základní pojmy z ekologie a environmentalistiky, I. díl, VeV, s.r.o., 2006, 80-969257-6-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Semestral examination paper; determination of wood species.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Principles of the landscape regeneration. Sustainable development in landscape management. Applied dendrology - for landscape regeneration.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner