546-0016/02 – Systémy environmentálního managementu (SEM)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá znalosti o vývoji životního prostředí v makroměřítku, seznámí se s politickými nástroji ochrany životního prostředí, dále nástroji pro podporu udržitelného rozvoje. Znalosti prokazované po ukončení předmětu odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Získané dovednosti: Poučená diskuse, znalost souvislostí stavu životního prostředí a ekonomiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se zásadami a metodikou řízení péče o životní prostředí v podniku formou dobrovolné regulace. Jsou uvedeny různé přístupy k problematice environmentálního managementu a jejich souvislosti. Dále je pozornost zaměřena na udržitelný rozvoj, globální scénáře a jejich aplikace, ekoefektivitu, výrobkovou politiku, rizika v životním prostředí a pro zdraví, informatiku v oblasti životního prostředí. V této souvislosti je dále pojednáno o problematice čistší produkce, o IPPC, nejlepších dostupných technologiích (BAT), referenčních seznamech BAT – BREF, o environmentálních auditech (EA), hodnocení životního cyklu výrobku (LCA), environmentálním značení, o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v České republice a ve světě, o environmentálních manažerských systémech (podle ISO 14001), o EMAS (rozdíly oproti ISO 14001), o indikátorech environmentálního profilu, ISO 14031.

Povinná literatura:

LAPČÍK, V. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí (monografie). Ostrava: VŠB-TU, HGF, IEI, 2011. 217 s. ISBN 978-80-248-2440-6. Dostupné v tištěné formě u přednášejícího. KOTOVICOVÁ, J. Čistší produkce. Vyd. 1. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003, 129 s. ISBN 978-80-7157-675-4. Normy ISO 19011, ISO 14001, ISO 14031, ISO 14040, ISO 14020, EMAS (1221/2009) LAPČÍK, V. Wind Farms and Their Impact on the Environment (chapter in book). In: Wind Farm - Technical Regulations, Potential Estimation and Siting Assessment/Book 1 (book edited by Gastón Orlando Suvire). Croatia, Austria: InTech, 2011. pp. 141-162 (22 p.). ISBN 978-953-307-483-2.

Doporučená literatura:

ŠLESINGER, J, KOZIELOVÁ, Z., NAJMANOVÁ, K. Čistší produkce: příručka pro podniky a veřejnou správu. Vyd. 1. Praha: CENIA, 2007, 100 s. ISBN 978-80-85087-59-8. Ekosystémy a lidský blahobyt. Syntéza. Kolektiv autorů, v češtině vydalo COŽP UK Praha 2005, ISBN 80-239-6300-7. REMTOVÁ, K. Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí, 1998. LAPČÍK, V., LAPČÍK, V. jr., ČABLÍK, V. Energy Recovery from Municipal and Other Waste. Inźynieria Mineralna (Journal of the Polish Mineral Engineering Society), Volume XIX, No. 2(42) 2018, s. 265 - 272.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy Semestrální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a včasné odevzdání semestrálních prací dle zadání pedagoga. Student získá zápočet po splnění podmínek, s nimiž bude seznámen na první přednášce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Environmentální management – diskuse různých přístupů, jejich ekonomické dopady. 2.Minimalizace odpadů, čistší produkce. Definice, popis hodnocení možností čistší produkce. Metodika zavádění ve firmě. Výhody projektů čistší produkce pro životní prostředí a ekonomiku firmy. IPPC – principy, zavádění, nejlepší dostupné technologie (BAT), referenční seznamy BAT – BREF, česká legislativa. 3.Environmentální audity (EA) – definice, předpisy. Typy EA, společné rysy a rozdíly, popis postupu, účastníci, vytvoření týmu, auditoři – kvalifikační předpoklady, interní a externí audity – rozdíly, způsob využití výsledků. 4.Hodnocení životního cyklu výrobku (LCA) – definice, metodika, výhody, využití, normy ISO 14040, 14044. 5.Environmentální značení. Národní program environmentálního značení, evropské značení. 6.Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Česká a evropská legislativa. 7.Environmentální manažerské systémy. Zavádění EMS podle ISO 14001 – environmentální politika, cíle a cílové hodnoty, environmentální programy, trénink zaměstnanců, audit EMS, přezkoumání systému vedením, účast konzultantů, týmová práce, projektové řízení. Certifikace EMS – podmínky, možnosti, důvody, náklady. Akreditace certifikačních orgánů. 8.EMAS – rozdíly oproti ISO 14001, ověřování, kvalifikační požadavky pro environmentální ověřovatele. Registrace ověřených EMAS, odpovědný orgán. 9.Vazby na jiné řídicí systémy (kvalita, bezpečnost a hygiena práce, hodnocení rizik), integrovaný manažerský systém. 10.Indikátory environmentálního profilu, ISO 14031, ekoefektivita. Environmentální reporting, CSR. 11.Role hodnocení rizik v ochraně životního prostředí, environmentální dopady průmyslových havárií. 12.Environmentální management území (město, region), environmentální část Místní agendy 21, indikátory udržitelného rozvoje – smysl, výběr, použití. 13.Informační technologie v ochraně ŽP – způsoby využití. Přístup k informacím o životním prostředí, Aarhuská dohoda, účast veřejnosti, česká legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 90 %, zbylou část je možno nahradit (např. zpracováním semestrální práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních bude dohodnuta s každým studentem individuálně. Zpracování seminární práce na zadané téma.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní