546-0019/01 – Water Technology and Liquid Waste Management ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Hana Škrobánková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Hana Škrobánková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
MIN74 Ing. Pavla Minářová, Ph.D.
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

This subject gives you basic knowledge of water characteristic, kinds of water treatment and its effects, the methods of evaluation the water quality. -surface and ground water -the quality of water in water tanks, crashes and its renovation -calculations of water necessity, water catchments, treatment, transport and waste water treatment -sludge

Compulsory literature:

http://www.haestad.com/library/: Water Distribution Modeling and Management Wastewater Bacteria Michael H. Gerardi ISBN: 0-471-20691-1 Paperback, John Wiley 272 pages May 2006 Wastewater Sludge Processing Izrail S. Turovskiy, P. K. Mathai ISBN: 0-471-70054-1 John Wiley, 354 pages June 2006

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Voda na Zemi. Vodní zdroje ČR. Ovlivňování a možnosti ochrany hydrosféry. 2. Vývoj vodního hospodářství. Koncepce vodohospodářské politiky ČR. 3. Legislativa (legislativa EU, Zákon 254/2001 Sb., Nařízení vlády 229/2007 Sb., 252/2004 Sb.). Dělení a druhy vod (atmosférické, povrchové, podzemní, pitné; vč. důlních a demi vod). 4. Zásobování pitnou vodou. Jímání a úprava, doprava ke spotřebiteli. Individuální zásobování – studny. Materiál a druhy potrubí. Výpočet potřeby vody. 5. Vodohospodářské stavby ČR. Dělení podle účelu. Stratifikace, eutrofizace, acidifikace. 6. Revitalizace vodních toků. Ochrana před povodněmi. 7. Technologie čištění odpadních vod. Odpadní vody a jejich složení, charakter znečišťujících látek, způsoby vyjadřování znečištění. Vývoj a současný stav čištění odpadních vod v Evropě a ČR. 8. Čištění splaškových odpadních vod, čištění průmyslových odpadních vod, možnosti společného čištění. Technologická linka ČOV. Malé ČOV. Stokování. 9. Mechanické čištění odpadních vod (hrubé předčištění, lapáky písku, usazovací nádrže). 10. Kalové hospodářství. Zpracování čistírenských kalů. 11. Průmyslové odpadní vody. Fyzikálně.chemické způsoby čištění odpadních vod (filtrace, flotace, extrakce, neutralizace, srážení, oxidace, redukce, adsorpce, desorpce, ionexy). 12. Staré ekologické zátěže (biologické čištění, venting,) 13. Důlní vody (osmóza, evaporace, membrány) 14. Biologické čištění odpadních vod -aerobní způsoby -anaerobní způsoby -metody odstraňování nutrietů (N, P). 15. Vody ze skládek. Průsaky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 19  0
                Other task type Other task type 14  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 50  0
                Oral Oral examination 17  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner