546-0021/01 – Environmentální chemie (ECH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
SYR0013 Ing. Lucie Syrová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti mají základní znalosti o zákonitostech chemických rovnováh v jednotlivých složkách prostředí, o procesech ovlivňujících chování chemických látek v prostředí, jejich distribuci a o transferech mezi jednotlivými složkami životního prostředí. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti umí využívat své znalosti při posuzování konkrétního stavu životního prostředí. Jsou schopni použít své znalosti pro vyhodnocování míry a chemických důsledků různých typu kontaminace složek prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na studium chemických, fyzikálně-chemických a fyzikálních procesů v prostředí vedoucích k průběžnému přerozdělování látek na Zemi. Součástí je také problematika antropogenního ovlivnění těchto procesů.

Povinná literatura:

KALAČ P., TŘÍSKA J., KOLÁŘ L., JÍROVCOVÁ E.: Chemie životního prostředí, 2010, 171 s. OROLÍNOVÁ, Mária. CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta. Trnava, 2009. ISBN 978-80-8082-298-9. BRANIŠ, Martin a Iva HŮNOVÁ, ed. Atmosféra a klima: aktuální otázky ochrany ovzduší. V Praze: Karolinum, 2009. ISBN 9788024615981. CHANG R.: Chemistry. 10th Edition. McGraw-Hill: New York, 2010. 1170 p. Dostupné z: https://archive.org/details/Chemistry_10th_Edition_Raymond_Chang. MANAHAN, Stanley E. Environmental chemistry. 9th ed. Boca Raton: CRC Press, c2010. ISBN 1420059203.

Doporučená literatura:

BRANIŠ, Martin a Iva HŮNOVÁ, ed. Atmosféra a klima: aktuální otázky ochrany ovzduší. V Praze: Karolinum, 2009. ISBN 9788024615981. BAIRD, Colin a Michael C. CANN. Environmental chemistry. 5th ed. New York: W.H. Freeman and Company, c2012. ISBN 978-1429277044. DOLEJŠKOVÁ, Jana, Zdeněk MAREK a Alena HEJTMÁNKOVÁ. Chemie V: vybrané kapitoly z obecné, anorganické a analytické chemie. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1995. ISBN 9788021302365. LACHMAM J. et al. Chemie II: organická chemie. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2003. ISBN 9788021310216.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vědomosti studenta jsou ověřovány písemnou formou, přičemž je kladen důraz na porozumění danému tématu a aplikaci teoretických poznatků při řešení praktických úloh. Hodnocení zahrnuje i kolektivní hodnocení a sebehodnocení. Do celkového hodnocení je zahrnuta i aktivní práce studentů v hodině.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách a ve cvičeních, prokázaná úspěšným zpracováním dílčích úkolů, zadávaných průběžně v semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky. Základní pojmy a vztahy popisující chování a osud chemických látek v životním prostředí, tj. environmentální rozhraní a chemická rovnováha, persistence v prostředí, environmentální rovnováhy, transport ve složkách a mezi složkami prostředí. 2. Chemické a biochemické děje probíhající v přírodě. Bioakumulace, bioobohacování, biodegradace, biotransformace. 3. Úvod do studia vzniku reakcí, transportu, ovlivňování a zániku chemických látek v atmosféře, půdě a vodě a vlivu člověka na tyto děje. Látkové toky v prostředí - přirozené a antropogenně ovlivněné; základní zákonitosti chemických rovnováh a v jejich fyzikálně-chemických souvislostech. 4. Základní fyzikálně-chemické vlastnosti látek a environmentálně chemické vlastnosti jednotlivých složek prostředí ovlivňující osud látek v prostředí. Možnosti omezení vstupu kontaminantů do ŽP a jejich eliminace z prostředí 5. Základní procesy ovlivňující osud chemických látek v prostředí (sorpce, akumulace, …), transportní procesy chemických látek v jednotlivých složkách prostředí (pohyb v atmosféře, hydrosféře, pedosféře a biosféře). 6. Základní transformační procesy v prostředí (oxidace a redukce, fotochemické reakce, hydrolýza, biotransformace..). 7. Distribuce látek v prostředí, fázové rovnováhy a mezifázové přechody. Modelování osudu a distribuce chemických látek v prostředí na lokální, regionální a globální úrovni. 8. Biogeochemické cykly: hlavní prvky C, O, N, P, S; Pohyb chemických prvků mezi organismy a neživými částmi atmosféry, litosféry a hydrosféry 9. Biogeochemické cykly: K, Fe, Mn, Ca, Al, stopové prvky. 10. Litosféra - definice, složení; látkové toky, fyzikální a chemické procesy. 11. Pedosféra - definice, složení, látkové toky; chemické, fyzikálně-chemické procesy. Znečištění půd – primární, sekundární, kovy, živiny, organické polutanty. Biosféra – základní charakteristika, expozice organismů, její důsledky Výživa rostlin a hnojení, nadbytek živin a jejich splachy, poměr N, P a K. Chemická ochrana rostlin, neselektivní účinky, vedlejší vlivy a rezidua, přenos v potravních řetězcích. Nechemická ochrana rostlin. 12. Hydrosféra - definice, hydrologický cyklus - látkové toky, chemické, fyzikálně-chemické procesy; antropogenní vlivy. Znečištění hydrosféry. Voda a její funkce, chemické složení, hydrologický cyklus, voda atmosférická, povrchová, podzemní, pitná, užitková a provozní. Znečišťování recipientů, odpadní vody, vody splaškové, průmyslové a komunální. Typy znečištění: ropné látky, detergenty, radioaktivní látky, anorganické a organické polutanty, umělá hnojiva, pesticidy. 13.Atmosféra - definice, složení, látkové toky, fyzikální, chemické, fyzikálně-chemické procesy. Znečištění atmosféry Základní vlastnosti atmosféry související s rozptylem škodlivin (teplotní stratifikace, teplota, tlak, vlhkost). Přirození chemické složení atmosféry. 14. Atmosféra - Znečišťující látky, emise, imise, transport a rozptyl škodlivin, zdroje znečištění z hlediska původu, rozložení a času. Primární a sekundární znečištění, hodnoty NPK, Kmax, Kd. Reakce polutantů v atmosféře, fotochemické reakce. Smog oxidační a redukční.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Výpočtový protokol Laboratorní práce 17  9
                Chemická nomenklatura Písemka 16  8
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: 6 hodin přednášek + 6 hodin cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP je student povinen se zúčastňovat individuálních konzultací, které budou vedeny formou diskuse na nastudovaná témata. Cvičení: Student odevzdá semestrální projekt na téma, které mu bude zadáno na začátku semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní