546-0023/01 – Service Water Supply (ZHV)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. František TichánekSubject version guarantordoc. Dr. Ing. František Tichánek
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Subject intent is identification of students with national water balance, water provision of plant site, principles of water law and related legislations.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject solves the problematic of water-supply engineering (water catchments, consumptions and treatment) and water supply (transport and water network) from function and structural view.

Compulsory literature:

http://www.haestad.com/library/ Using Statistical Methods for Water Quality Management: Issues, Problems and Solutions Graham B. McBride, John Wiley ISBN: 0-471-47016-3 Hardcover 344 pages May 2005 Water Treatment Made Simple: For Operators Darshan Singh Sarai ISBN: 0-471-74002-0 Paperback, John Wiley 272 pages November 2005 www.mze.cz www.env.cz www.chmi.cz

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Význam vody, hlavní současné problémy hospodaření s vodou. 2. Hydrosféra a základní pojmy. Oběh vody v přírodě, hodnocení jejího množství a kvality. 3. Podnebí, klimatické prvky v závislosti na cirkulačních poměrech, množství srážek pro charakteristická místa ČR 4. Vodní zdroje jako součást biofyzikálního prostředí 4.1 Povrchové zdroje vody 4.2 Podzemní zdroje vody 5. Potřeba vody 5.1 Jímání podzemních a povrchových vod 5.2 Voda pro veřejné vodovody 5.3 Potřeba vody pro jednotlivá hospodářská odvětví 6. Komplexní ochrana vodních zdrojů 7. Vodohospodářské bilance 7.1 Bilance množství povrchových vod 7.2 Bilance jakosti povrchových vod 7.3 Bilance množství podzemních vod 7.4 Vodohospodářská bilance a rozvoj v povodích 8. Organizace vodního hospodářství v ČR, zákon o vodách, jeho zásady a související předpisy 9. Ekonomické nástroje ve vodním hospodářství 10.Racionalizace hospodaření s vodou 10.1 Hlavní směry racionalizace hospodaření s vodou 10.2 Racionalizace hospodaření vodou v průmyslu a zemědělství 10.3 Racionalizace odběrů pitné vody, možnosti využití netradičních způsobů zásobování pitnou vodou 11.Komplexní využití vodních zdrojů 11.1 Ochrana před povodněmi 11.2 Využití vodní energie 11.3 Vodní cesty Cvičení: 1. Výpočet náhrad za vypouštění odpadních vod. 2. Určení třídy jakosti povrchových vod. Výpočet charakteristické hodnoty ukazatele jakosti vody, výpočet hodnoty s předem zvolenou pravděpodobností nepřekročení (u kyslíku překročení) 3. Samočistící pochody v tocích - výpočet kyslíkového režimu v řece. Spotřeba kyslíku, reaerace, křivka kyslíkového průhybu - rovnice Streeter-Phelpsova 4. Průtoky, základní pojmy, pohyb vody v otevřených korytech, určení a vyhodnocení průtoku, konzumční křivka 5. Exkurze na hydrometeorologický ústav v Ostravě 6. Exkurze na Povodí Odry 7. Stanovení potřebného objemu nádrže - ochranné - zásobní

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 26  0
                Other task type Other task type 7  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 50  0
                Oral Oral examination 17  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner