546-0026/01 – Krajinné a územní plánování (KUP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači získají základní přehled o problematice krajinného a územního plánování, znají průběh metodiky územního plánovaní, orientují se v legislativě a mají přehled v terminologii trvale udržitelného rozvoje území a ÚSES. Posluchači dovedou samostatně rámcově navrhnout, vypracovat a veřejně obhájit plán ÚSES a dovedou se orientovat ve výkresech a obsahu územních plánů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače formou přednášek a cvičení s prostorovou diferenciací krajiny, krajinnými funkcemi a limity využívání krajiny. Posluchači se v průběhu výuky seznámí s metodikami plánování krajiny, hodnocením krajinného rázu, strategií trvale udržitelného rozvoje, legislativním rámcem a metodikou územního plánování v ČR a v Evropě. Teoretické poznatky si posluchači osvojují praktickými ukázkami a samostatnými úlohami v průběhu cvičení.

Povinná literatura:

MAIER, K. Územní plánování. Praha: FA ČVUT. 2000. SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Nakladatelství N. Skleničková, Říčany. 2002. LOW J. a kol. Rukověť projektanta ÚSES. Brno. 1995. JUST T. a kol. Revitalizace vodního prostředí. AOPK ČR, Praha. 2003. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění

Doporučená literatura:

MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. Veronica, Brno. 1994. MADĚRA, P., ZIMOVÁ, E. Metodické postupy projektování lokálního ÚSES. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně a Löw a spol., Brno. , 2005. MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst 1850–1938. Praha: Academia. 2005. MAIER, K. Územní plánování. Praha: FA ČVUT. 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání a obhájení semestrálního projketu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Krajina – definice, kategorie, pojetí, členění, prostorová diferenciace, typizace, kulturní vývoj krajiny 2. Krajinné funkce a limity 3. Krajinné plánování v ČR a ve světě - metody krajinného plánování, Evropská úmluva o krajině 4. Územní plánování – cíle, legislativa a úkoly územního plánování 5. Nástroje územního plánování - územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie) 6. Nástroje územního plánování - politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán), územní rozhodnutí 7. Orgány územního plánován - účastníci a jejich kompetence 8. Obsah územně plánovací dokumentace - proces zadávání, zpracování a schvalování územního plánu 9. Územní systém ekologické stability – cíle, principy, skladebné části ÚSES 10. Územní systém ekologické stability - ekologicky významné segmenty krajiny, kostra ekologické stability 11. Krajinotvorné projekty a programy - programy revitalizací, obnov, péče o krajinu, LANDEP 12. Hodnocení krajinného rázu, strategie trvale udržitelného rozvoje území

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku