546-0026/01 – Krajinné a územní plánování (KUP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači získají základní přehled o problematice krajinného a územního plánování, znají průběh metodiky územního plánovaní, orientují se v legislativě a mají přehled v terminologii trvale udržitelného rozvoje území a ÚSES. Posluchači dovedou samostatně rámcově navrhnout, vypracovat a veřejně obhájit plán ÚSES a dovedou se orientovat ve výkresech a obsahu územních plánů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače formou přednášek a cvičení s prostorovou diferenciací krajiny, krajinnými funkcemi a limity využívání krajiny. Posluchači se v průběhu výuky seznámí s metodikami plánování krajiny, hodnocením krajinného rázu, strategií trvale udržitelného rozvoje, legislativním rámcem a metodikou územního plánování v ČR a v Evropě. Teoretické poznatky si posluchači osvojují praktickými ukázkami a samostatnými úlohami v průběhu cvičení.

Povinná literatura:

MAIER, K. Územní plánování. Praha: FA ČVUT, 2000 SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Nakladatelství N. Skleničková, Říčany, 2002 JUST T. a kol. Revitalizace vodního prostředí. AOPK ČR, Praha, 2003 WALDHEIM CH. The Landscape Urbanism Reader. Princeton Arch.Press, 2006

Doporučená literatura:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění ATANESE, A. J. a J. C. SNYDER. Urban Planning. McGraw-Hill Publishing Company, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola plnění dílčích úkolů, které vedou k odevzdání a obhájení semestrálního projektu. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem.

E-learning

Classified credit

Další požadavky na studenta

Odevzdání a obhájení semestrálního projektu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Krajina – definice, kategorie, pojetí, členění, prostorová diferenciace, typizace, kulturní vývoj krajiny 2. Krajinné funkce a limity 3. Krajinné plánování v ČR a ve světě - metody krajinného plánování, Evropská úmluva o krajině 4. Územní plánování – cíle, legislativa a úkoly územního plánování 5. Orgány územního plánování - účastníci a jejich kompetence 6. Nástroje územního plánování - územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie) 7. Nástroje územního plánování - politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje. 8. Nástroje územního plánování - územní plán, regulační plán, územní studie, územní rozhodnutí 9. Obsah územně plánovací dokumentace - proces zadávání, zpracování a schvalování územního plánu 10. Územní systém ekologické stability – cíle, principy, skladebné části ÚSES 11. Územní systém ekologické stability - ekologicky významné segmenty krajiny, kostra ekologické stability 12. Krajinotvorné projekty a programy - programy revitalizací, obnovy, péče o krajinu 13. Hodnocení krajinného rázu, strategie trvale udržitelného rozvoje území

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Zpracování semestrální práce v rozsahu min. 15 stran textu na téma, dané vyučujícím. Determinace dřevin.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování semestrální práce v rozsahu min. 15 stran textu na téma, dané vyučujícím. Determinace dřevin.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní