546-0027/01 – Field Trip on Waste Management (ExHOSPO)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAB72 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

During this excursion students are acquainted with the problems of waste management and the most important machinery used in different extraction technologies. Students will also learn about the organization of production processes.

Teaching methods

Other activities

Summary

In this excursion students will be allowed to enter some important companies with emphasis put on the production and equipments related to the field of study concerned.

Compulsory literature:

Hazardous industrial waste treatment / edited by Lawrence K. Wang ... [et al.]. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, c2007 - ix, 516 s. : il. ISBN 978-0-8493-7574-3 Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies Copyright © 2003 Elsevier Inc. All rights reserved Author(s): Nicholas P. Cheremisinoff, Ph.D. ISBN: 978-0-7506-7507-9. HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. 1. dotisk vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 174 s. ISBN 80-248-0737-8. ADAMEC, Vladimír, et al. Environmentální technologie a ekoinovace. 1. vyd. Helena Kollarová. Praha : CENIA, 2009. ISBN 978-80-85087-69-7. Efektivní odpadové hospodářství, s. 94-103. GIRCZYS, Janusz. Procesy utylizacji odpadów stałych. Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004. 199 s. : il. ISBN 83-7193-256-1. FILIP, Jiří. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 118 s. ISBN 80-7157-608-5. FILIP, Jiří, ORAL, Jaroslav. Odpadové hospodářství II. 1. vyd. Brno : MZLU, 2003. 75 s. ISBN 80-7157-682-4. Elektroodpad - analýza a možnosti využití / Silvie Brožová ... [et al.]. - Vyd. 1.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008 - 99 s. : il., mapa ISBN 978-80-248-1867-2 (brož.). Časopis: Odpady : Odpadové hospodářství, ekonomika životního prostředí. ECONOMIA a. s. 1996- , roč. 1, č. 1- . Praha : ECONOMIA a. s., 1996- . 1x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://odpady.ihned.cz/>. ISSN 1213-7693. Odpadové fórum : Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. České ekologické manažerské centrum . 2000- , roč. 1, č. 1- . Praha : CEMC, 2000- . 1 x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://www.odpadoveforum.cz/>. ISSN 1212-7779. Internet: ECONNECT - zpravodajství - zprávy [online]. 2002 [cit. 2009-07-10]. Dostupný z WWW: <http://zpravodajstvi.ecn.cz/>. Ministerstvo životního prostředí ČR. Ministerstvo životního prostředí ČR [online]. MŽP ČR, c2008 , Změněno: 30. listopadu 2009 [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: <http://mzp.cz/>. Biom.cz : biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití [online]. c2001-2009 [cit. 2009-10-18]. Dostupný z WWW: <http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/sedm-alternativ-aneb-na-co-budeme-jezdit-v-roce-2025>. Správa úložišť radioaktivních odpadů. Správa úložišť radioaktivních odpadů [online]. [2002] , 28. srpna 2009 [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: <http://www.surao.cz/>. Envi web : Zelená pro průmyslovou ekologii [online]. $2003-2008, 18.5.2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.enviweb.cz/?env=puda_archiv_giije>. VÚV T.G.M., v.v.i. - CeHO [online]. 2001-2009 , 26. února 2009 [cit. 2009-12-01]. Dostupný z WWW: <http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/Elektroodpad/CeHO_Elektroodpad_Resime.html>.

Recommended literature:

Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies Copyright © 2003 Elsevier Inc. All rights reserved Author(s): Nicholas P. Cheremisinoff, Ph.D. ISBN: 978-0-7506-7507-9. Biogranulation technologies for wastewater treatment / Joo-Hwa Tay ... [et al.]. - 1st ed.. - Oxford : Elsevier, 2006 - xxi, 277 s., [6] s. obr. příl. : il. ISBN 0-08-045022-9. Compost science and technology / edited by L.F. Diaz ... [et al.]. - 1st ed.. - Amsterdam : Elsevier, 2007 - xvi, 364 s. : il. ISBN 978-0-08-043960-0. Industrial waste treatment / editor Nelson Leonard Nemerow. - Burlington : Elsevier Butterworth-Heinemann, c2007 - xx, 561 s. : il. ISBN 978-0-12-372493-9 KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 978-80-86832-34-0. PERTILE, E., ČABLÍK, V. Instrumentální metody analýzy. Instrumentální metody analýzy, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2006, p. 238, ISBN 80-248-1049-2. JUCHELKOVÁ, Dagmar. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. 98 s. : il. ISBN 80-248-0753-X. Recyklácia odpadov / Ladislav Chriašteľ. - 1. vyd.. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000 - 102 s. : il. ISBN 80-227-1403-8. Kvalitativní rozbor problematiky ukládání odpadů do podzemních důlních děl : monografie / Vojtech Dirner. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1998 - 132 s. : il. ISBN 80-7078-558-680-7077-558-6. VÁŇA, Jaroslav. Skripta z předmětu ekologie a ekotechnika [online]. 2. doplněné. 1993 , 18. května 2005 [cit. 2009-12-01]. Dostupný z WWW: <http://stary.biom.cz/clen/jv/obsah.html>. Biologické metody zneškodňování odpadů a asanace : sborník referátů ze seminářů, Praha, 4.5.1994 / [redakce Eugenie Hanzlíčková]. - Praha : BIJO, [1994] - 105 s., [62] s. příl. : il. Technologie a technika skládkového hospodářství / Vlastimil Altman, Miroslav Růžička. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996 - 82 s. : il. ISBN 80-7078-355-9 (brož.). Využití elektronického šrotu. Část 1 -FZP - Část 8 –FZP, Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1999. Anaerobní technologie v ochraně životního prostředí -FZP- Michal Dohányos, Jana Zábranská, Pavel Jeníček ; Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996. ALTMAN, Vlastimil. Odpadové hospodářství : Svazek 30. Ostrava : Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, 1996. 89 s. Services for Universities. Program PHARE; sv. 30. Technológia ovzdušia a spracovanie odpadov : návody na cvičenia –FZP, Dagmar Samešová, Juraj Ladomerský; vyd. Technická univerzita, Zvolen, 1995.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject codeAbbreviationTitle
546-0498 HospOI Waste Management I
546-0499 HospOII Waste Management II

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner