546-0032/04 – Technological Analysis (TchA)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
MOT127 Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students demonstrate the knowledge of graphical and computational methods for evaluating raw materials and evaluating the efficiency of technological operations, including the application of basic statistical methods. They are able to apply basic procedures of mathematical statistics to solve practical problems of processing raw materials.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Posluchači jsou seznámeni s problematikou hodnocení vlastností nerostných surovin a odpadů a hodnocení úpravnických technologií z hlediska jejich účinnosti. Předmět se zabývá rovněž aplikací základních pravděpodobnostních a statistických metod v oblasti úpravy užitkových surovin a plánování a vyhodnocování experimentálních prací. Posluchači jsou schopni hodnotit a predikovat výsledky technologických procesů a aplikovat základní statistické metody v této oblasti.

Compulsory literature:

MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2196-8. DRZYMALA, Jan. Mineral Processing: Foundations of theory and practice of minerallurgy. Wrovlaw: Wroclaw University of Technology, 2007. ISBN 978-83-7493-362-9. KOZÁK, Jiří a Jiří BOTULA. Úpravnická technologická analýza Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991, 321 s. ISBN 80-7078-119-X. KOZÁK, Jiří. Úpravnická technologická analýza : návody do cvičení pro 2. ročník oboru Úprava nerostných surovin. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1984.

Recommended literature:

MAC BERTHOUEX, Paul a Linfield C. BROWN. Statistics for Environmental Engineers. Boca Raton: CRC Press, 1994. ISBN 1-56670-031-0. HEBÁK, Petr a Jiří HUSTOPECKÝ. Průvodce moderními statistickými metodami. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00534-5. LEŠKO,Michal. Úpravnícka technologická analýza:(príklady). Košice: Vysoká škola technická, 1988. KOZÁK, Jiří a Zdeněk CAGAŠ. Hodnocení upravitelnosti a způsobů úpravy nerostných surovin. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1965.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Studenti zpracovávají výpočtové programy, zadané vyučujícím. Zápočtový test. Ústní zkouška.

E-learning

Other requirements

Aktivní studium zahraniční literatury.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vzorkování užitkových surovin, základní pojmy 2. Hodnocení upravitelnosti užitkových surovin, křivky upravitelnosti 3. Hodnocení granulometrického složení nerostných surovin, křivky zrnitosti. 4. Výpočet výnosů produktů separačních procesů. 5. Hodnocení účinnosti separačních procesů metodou výtěžností. 6. Hodnocení účinnosti separačních procesů metodou dělících křivek 7. Ostatní metody hodnocení účinnosti separačních procesů 8. Základní statistické metody a jejich aplikace při hodnocení technologických procesů, základní pojmy. 9. Testy o parametrech rozdělení pravděpodobnosti a jejich aplikace. 10.Testy dobré shody a jejich aplikace. 11.Základy regresní a korelační analýzy a jejich aplikace 12.Analýza rozptylu a její aplikace. 13.Základní metody pro plánování experimentů 14.Vyhodnocování experimentálních prací

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2022/2023 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  18 3
Mandatory attendence participation: Compulsory participation in the exercise. The course is completed with an oral and written examination, part of the exam will be discussion of the data brought by the student and the possibilities of their analysis.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Compensation for the mandatory participation in the ISP will submission of a seminar work. The topic of the seminar work will be chosen following a consultation with the student. The course is completed with an oral and written examination, part of the exam will be discussion of the data brought by the student and the possibilities of their analysis.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Most 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Most 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0788A290001) Waste Management and Mineral Processing P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Winter