546-0041/01 – Aesthetics (ESTE)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC34 prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět poskytuje základní informace z oblasti technické a průmyslové estetiky, estetiky krajiny a dále poskytuje přehled základních pojmů estetiky a výtvarného umění. Příklady estetického řešení a vývoj výtvarného umění jsou ilustrovány stručným přehledem dějin výtvarného umění. Těžiště předmětu představuje průmyslový design, technická estetika, uplatnění estetických zásad v této oblasti – barva, písmo, návrh pracovních nástrojů, strojů a přístrojů, estetika pracovního prostředí. V oblasti estetiky krajiny je pozornost zaměřena na kulturní krajinu vytvářenou člověkem.dmět poskytuje základní informace z technické a průmyslové estetiky.

Teaching methods

Summary

The course provides basic introduction to the technical and industrial aesthetics, landscape aesthetics, basic principles of aesthetics and fine arts. The examples of aesthetical solutions are illustrated by short historical review of fine arts. The course is focused on industrial design, technical aesthetics, and application of aesthetical rules in field – colour, design of tools, machines and instruments, aesthetics of working environment. In the field of landscape aesthetics is attention paid to the cultural landscape formed by human activity.

Compulsory literature:

Gombrich, E. H. (1995): The story of art. Phaidon Press, London. 16 th. Ed. 688 pp. Osborn, H., Ed. /1970): The oxford companion to art. Clarendon Press, London. 1278 pp. Rasmussen, S.E. (1959): Experiencing architecture. Chapman and Hall, London. 252 pp.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: • Základní pojmy Estetika, výtvarné umění, dějiny umění. Estetika funkce, norma, a hodnota. Estetické parametry vzhledu. Estetické parametry materiálu. • Přehled vývoje výtvarného umění ve světě a v českých zemích. (Malířství, sochařství, architektura, užité umění). Prehistorie. Umění přírodních národů. Antika. Byzantské umění. Románské umění. Gotika. Renesance a manýrismus. Baroko a rokoko. Indie. Čína. Japonsko. Klasicismus. Empir. Historizující slohy. Secese. Moderní umění. Umění 2. poloviny 20. století. • Technická estetika. Člověk jako míra věcí. Barva v designu. Písmo v designu. Užitá grafika. Estetika počítačových prezentací. Design pracovních nástrojů, strojů, a přístrojů. Estetika pracovního prostředí. • Estetika krajiny Příroda jako zdroj estetických hodnot. Estetika a funkce městského prostředí. Estetika kulturní krajiny. Cvičení: Praktická aplikace estetických zásad na problémy technické a průmyslové estetiky.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner