546-0044/01 – Základy mikrobiologie (ZMB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílové kompetence v oblasti osvojení nových poznatků a jejich aplikace při řešení problémů, při pozorování, experimentování i v oblasti komunikační: - charakterizovat znaky základních skupin mikroorganismů - prionů, virů, bakterií, hub, sinic a řas, chápat fylogenetické vztahy jednotlivých skupin, poznat a pojmenovat charakteristické organismy jednotlivých taxonů a chápat význam patogenních i nepatogenních druhů v životním prostředí - získané vědomosti umět využívat při řešení praktických úloh na cvičení, posoudit důsledky určitého jevu z hlediska ekologického, zdravotního i ekonomického; dotvářet si kladný vztah k přírodě - schopnost samostatného řešení zadaných úloh, pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky experimentů, dodržovat zásady bezpečnosti při práci s biologickým materiálem i technickými přístroji - schopnost pracovat s odborným textem, zvládnout odbornou terminologii, synteticky vyhodnotit údaje získané při řešení úloh na cvičení, obhájit v diskusi svůj názor na řešení biologického problému

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na objasnění postavení mikroorganismů v systému živé přírody a jejich úlohy v procesech získávání nerostných surovin a zpracování odpadů z důlní a průmyslové činnosti. Studenti získají informace o morfologii i fyziologii nebuněčných organismů a základních skupin buněčných mikroorganismů, o jejich postavení v přírodě a také o vzájemném vztahu mikrobiálních populací s přehledem základních patogenních i nepatogenních kmenů mikroorganismů. Část přednášek je věnována významným kmenům mikroorganismů a jejich praktickému využití v moderních biotechnologiích odpadového hospodářství, při získávání a úpravě nerostných surovin a jejich významu při revitalizaci životního prostředí v postěžební krajině.

Povinná literatura:

NĚMEC, Miroslav a Dagmar MATOULKOVÁ. Základy obecné mikrobiologie. Brno: MuniPRESS, 2015. ISBN 978-80-210-7923-6 BEDNÁŘ, Marek, Věra FRAŇKOVÁ, Andrej SOUČEK, Jiří SCHINDLER a Jiří VÁVRA. Lékařská mikrobiologie: bakteriologie, virologie, parazitologie. Praha: Triton, 2009. 560 s. ISBN 978-80-9028-966-5 SEDLÁČEK, Ivo. Taxonomie prokaryot. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 270 s. ISBN 80-210-4207-9 PEPPER, Ian, Charles GERBA a Terry GENTRY. Environmental Microbiology. Academic Press, 2015. ISBN 978-0-123-94626-3 VOJTKOVÁ, Hana. Sbírka mikroorganismů: Atlas mikroorganismů. Ostrava: VŠB-TUO, ©2021. Dostupné z: https://www.hgf.vsb.cz/546/cs/veda-a-vyzkum/sbirka-mikroorganismu/

Doporučená literatura:

DEMNEROVÁ, Kateřina a kol. Laboratorní cvičení z mikrobiologie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-415-5 SLÁDEČEK, Vladimír a Alena SLÁDEČKOVÁ. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. Destruenti a producenti, 1. díl. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. 350 s. ISBN 80-02-01080-9 (sv. 1), ISBN 80-02-01081-7 (soubor) ŠIMONOVIČOVÁ, Alexandra, Peter FERIANC, Eleonóra FRANKOVÁ, Katarína PAVLIČKOVÁ a Elena PIECKOVÁ. Mikrobiológia pre environmentalistov. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2008. 156 s. ISBN 978-80-223-2314-7 MIMS, Cedric A. (ed.) Medical microbiology. Elsevier, 2004. ix, 660 s. ISBN 0-323-03575-2 MOAT, Albert G., John W. FOSTER a Michael P. SPECTOR. Microbial Physiology. New York: Wiley-Liss, 2002. 714 s. ISBN 978-0-471-39483-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia je vedena formou diskuse k přednášené problematice, praktické dovednosti jsou průběžně sledovány při práci na praktickém cvičení. K zápočtu studenti předloží protokoly z praktických cvičení se zpracovanými úkoly. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

- povinná účast na cvičení - vypracování protokolů a zadaných úkolů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přehled přednášených témat: 1. Úvod do studia mikrobiologie, významné historické objevy, perspektivy moderní mikrobiologie 2. Chemická stavba mikrobiální buňky a obecná stavba mikrobiální buňky, rozdíly ve stavbě prokaryotních a eukaryotních mikroorganismů 3. Základy fyziologie mikroorganismů 4. Metabolismus mikroorganismů, způsoby využití energie mikroorganismy 5. Genetika mikroorganismů, interakce mikroorganismů a prostředí 6. Nebuněčné formy - viroidy a priony, patogenita prionů, preventivní opatření EU při nakládání s rizikovým odpadem 7. Nebuněčné organismy - viry 8. Taxonomie virů, přehled významných skupin DNA-virů a RNA-virů 9. Buněčné mikroorganismy - archea 10. Buněčné mikroorganismy - bakterie 11. Taxonomie bakterií, přehled významných kmenů patogenních bakterií a jejich vliv na zdraví člověka 12. Přehled významných kmenů nepatogenních bakterií a jejich využití v průmyslu 13. Mikroorganismy jako indikátory obecného a fekálního znečištění, hygienicky významné mikroorganismy v odpadovém hospodářství, metody jejich identifikace a preventivní opatření 14. Využití mikroorganismů v moderních biotechnologiích odpadového hospodářství, úloha mikroorganismů v procesech biodegradace a bioremediace, významné mikroorganismy v environmentálních biotechnologiích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  33
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 37  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti: - povinná účast na cvičení - vypracování protokolů a zadaných úkolů

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - povinná účast na konzultacích ke studovaným tématům - vypracování zadaných úkolů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní