546-0044/02 – Základy mikrobiologie (ZMB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC0137 Ing. Kateřina Kučová
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílové kompetence v oblasti osvojení nových poznatků a jejich aplikace při řešení problémů, při pozorování, experimentování i v oblasti komunikační: - charakterizovat znaky základních skupin mikroorganismů - prionů, virů, bakterií, hub, sinic a řas, chápat fylogenetické vztahy jednotlivých skupin, poznat a pojmenovat charakteristické organismy jednotlivých taxonů a chápat význam patogenních i nepatogenních druhů v životním prostředí - získané vědomosti umět využívat při řešení praktických úloh na cvičení, posoudit důsledky určitého jevu z hlediska ekologického, zdravotního i ekonomického; dotvářet si kladný vztah k přírodě - schopnost samostatného řešení zadaných úloh, pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky experimentů, dodržovat zásady bezpečnosti při práci s biologickým materiálem i technickými přístroji - schopnost pracovat s odborným textem, zvládnout odbornou terminologii, synteticky vyhodnotit údaje získané při řešení úloh na cvičení, obhájit v diskusi svůj názor na řešení biologického problému

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na objasnění postavení mikroorganismů v systému živé přírody a jejich úlohy v procesech získávání nerostných surovin a zpracování odpadů z důlní a průmyslové činnosti. Studenti získají informace o morfologii i fyziologii nebuněčných organismů a základních skupin buněčných mikroorganismů, o jejich postavení v přírodě a také o vzájemném vztahu mikrobiálních populací s přehledem základních patogenních i nepatogenních kmenů mikroorganismů. Část přednášek je věnována významným kmenům mikroorganismů a jejich praktickému využití v moderních biotechnologiích odpadového hospodářství, při získávání a úpravě nerostných surovin a jejich významu při revitalizaci životního prostředí v postěžební krajině.

Povinná literatura:

NĚMEC, Miroslav a Dagmar MATOULKOVÁ. Základy obecné mikrobiologie. Brno: MuniPRESS, 2015. ISBN 978-80-210-7923-6 BEDNÁŘ, Marek, Věra FRAŇKOVÁ, Andrej SOUČEK, Jiří SCHINDLER a Jiří VÁVRA. Lékařská mikrobiologie: bakteriologie, virologie, parazitologie. Praha: Triton, 2009. 560 s. ISBN 978-80-9028-966-5 SEDLÁČEK, Ivo. Taxonomie prokaryot. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 270 s. ISBN 80-210-4207-9 PEPPER, Ian, Charles GERBA a Terry GENTRY. Environmental Microbiology. Academic Press, 2015. ISBN 978-0-123-94626-3

Doporučená literatura:

DEMNEROVÁ, Kateřina a kol. Laboratorní cvičení z mikrobiologie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-415-5 SLÁDEČEK, Vladimír a Alena SLÁDEČKOVÁ. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. Destruenti a producenti, 1. díl. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. 350 s. ISBN 80-02-01080-9 (sv. 1), ISBN 80-02-01081-7 (soubor) ŠIMONOVIČOVÁ, Alexandra, Peter FERIANC, Eleonóra FRANKOVÁ, Katarína PAVLIČKOVÁ a Elena PIECKOVÁ. Mikrobiológia pre environmentalistov. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2008. 156 s. ISBN 978-80-223-2314-7 MIMS, Cedric A. (ed.) Medical microbiology. Elsevier, 2004. ix, 660 s. ISBN 0-323-03575-2 MOAT, Albert G., John W. FOSTER a Michael P. SPECTOR. Microbial Physiology. New York: Wiley-Liss, 2002. 714 s. ISBN 978-0-471-39483-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia je vedena formou diskuse k přednášené problematice, praktické dovednosti jsou průběžně sledovány při práci na praktickém cvičení. K zápočtu studenti předloží protokoly z praktických cvičení se zpracovanými úkoly. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

- pravidelná účast na cvičení - vypracování protokolů a zadaných úkolů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia mikrobiologie, významné historické objevy, perspektivy moderní mikrobiologie 2. Chemická stavba mikrobiální buňky a obecná stavba mikrobiální buňky, rozdíly ve stavbě prokaryotních a eukaryotních mikroorganismů 3. Základy fyziologie mikroorganismů 4. Metabolismus mikroorganismů, způsoby využití energie mikroorganismy 5. Genetika mikroorganismů, interakce mikroorganismů a prostředí 6. Nebuněčné formy – viroidy a priony, patogenita prionů, preventivní opatření EU 7. Nebuněčné organismy – viry 8. Taxonomie virů, přehled významných skupin DNA-virů a RNA-virů 9. Buněčné mikroorganismy – archea 10. Buněčné mikroorganismy – bakterie 11. Taxonomie bakterií, přehled významných kmenů patogenních bakterií a jejich vliv na zdraví člověka 12. Přehled významných kmenů nepatogenních bakterií a jejich využití v environmentálních biotechnologiích 13. Mikroorganismy jako indikátory obecného znečištění, významné mikroorganismy v antropogenně kontaminovaném životním prostředí, metody jejich identifikace a preventivní opatření 14. Využití mikroorganismů v environmentálních biotechnologiích, úloha mikroorganismů v procesech biodegradace a bioremediace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  33
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18
                Písemný test 1 Písemná zkouška 37  0
                Písemný test 2 Písemná zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti: Aktivní a povinná účast ve cvičeních, prokázaná úspěšným zpracováním dílčích úkolů, zadávaných průběžně v semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku