546-0050/01 – Toxicology and Harmful Pollutants in the Environment (ToxŽP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Peter Fečko, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAC10 Ing. Zdenek Lacný
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Historical development of toxicology, classification, content and objectives. Classification of poisons and pollutants, the concept of poison, harmful substances, toxicity and its rating. Symbols of toxicity, R and S theorems. General knowledge on effects of toxic substances in relation to organisms and certain environmental variables. Admission of toxic substances into organism, absorption, distribution, transfer of substances through a membrane. Xenobiotics in the environment and their biotransformation. Toxic effects of elements and their compounds. Significant organic substances and their toxic effects. Radioactive substances, intoxicating and psychotropic substances. Pesticides. Protection against harmful substances. Laws and standards in toxicology, Act 157/98Coll., Public Notice 25/99 Coll., Act 353/99 Coll. Environmental damage with toxic substances. syllabus Lectures: 1. Toxicology – definition of the term, introduction into the topic, literature, information sources. 2. Toxicology, poisons, harmful substances and their effects on organism – definition of basic terms. 3. Mechanism of admission, transformation and excretion of toxic substances in relation to organisms. 4. Relations between effects, dose, concentration and time of action of toxic substances, toxicity tests of unknown substances. 5. Biotransformation of harmful substances in the organism, definition of basic types of transformations of substances in organism. 6. Poisons and certain other substances harmful to health – valid legislation, comparison with the EU. 7. Significant inorganic harmful substances and their effect on organism, toxicity of heavy metals, biogenic elements. (2 lectures) 8. Significant organic harmful substances and their effect on organism, halogen compounds, aromatic hydrocarbons (mutagenicity, teratogenicity), phenols. (2 lectures) 9. Circle of harmful substances in the environment. 10. Risk assessment – introduction into the issue, connection with toxicology, parallel terms. 11. Waste disposal in terms of toxicology, air protection, emissions, immissions, concentrations, NPK.

Compulsory literature:

Paleček, Linhart, Horák.:Toxikologie a bezpečnost práce v chemii.VŠCHT Praha 1996. 2. Marková.: Základy toxikologie. OU Ostrava 1998. 3. Marhold.: Přehled průmyslové toxikologie – Anorganické látky. Avicenum Praha 1980. 4. Marhold.: Přehled průmyslové toxikologie – Organické látky. Avicenum Praha 1986. 5. Sbírka zákonů ČR.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Toxikologie – vymezení pojmu, úvod do problematiky, literatura, možnosti informačních zdrojů. 2. Toxikologie, jedy, škodliviny a jejich působení na organismus – definice základních termínů. 3. Mechanismus vstupu, přeměn a vylučování tox. látek ve vztahu k organismu. 4. Vztahy mezi účinkem, dávkou, koncentrací a časem působení tox. látek, testy toxicity neznámých látek. 5. Biotransformace škodlivin v organismu, definování základních typů přeměn látek v organismu. 6. Jedy a některé jiné látky škodlivé zdraví – platná legislativa, porovnání s EU. 7. Významné anorganické škodlivé látky a jejich působení na organismus, toxicita "těžkých kovů", biogenní prvky. (2 přednášky) 8. Významné organické škodlivé látky a jejich působení na organismus, halogenované sloučeniny, aromatické uhlovodíky (mutagenita, teratogenita), fenoly. (2 přednášky) 9. Koloběh škodlivin v životním prostředí. 10.Posuzování rizik – úvod do problematiky , souvislost s toxikologií, souběžné pojmy. 11.Nakládání s odpady z hlediska toxikologie, ochrana ovzduší, emise, imise, koncentrace, NPK.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management (10) Water technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management (10) Water technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner