546-0059/02 – Wastes Deposition and Disposal (UaZO)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantorIng. Barbora Lyčková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAB72 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Combined Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Familiarity with methods of waste disposal, the possibilities of their treatment, further treatment and recovery and disposal solutions.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Waste disposal technology, survey, characterization methods. Landfill controlled and uncontrolled, the classification of landfills, landfill characterization, design landfills, sealing of landfills, landfill dewatering, degassing landfills, technology controlled landfills. Closure and rehabilitation of landfills. Deep disposal of waste. Composting, the principle characteristics of basic methods. Solidification of waste. Removal and disposal of municipal solid waste.

Compulsory literature:

Hlavatá M.: Odpadové hospodářství, VŠB-TU Ostrava, 2004 Slivka V. a kol.: Odpadové hospodářství I., VŠB-TU Ostrava a MŽP ČR Praha 2006 Slivka a kol.: Odpadové hospodářství II., VŠB-TU Ostrava a MŽP ČR Praha 2006 Kuraš M. a kol.: Odpadové hospodářství, Ekomonitor 2008 Kuraš M.: Odpady, jejich využití a zneškodnění, VŠCHT Praha 1994 Váňa J.: Kompostování - dostupné na www.biom.cz

Recommended literature:

www.enviweb.cz www.biom.cz www.mzp.cz

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod; klasifikace odpadů, vymezení pojmů zneškodňování (likvidace, skladování a ukládání odpadů, význam jednotlivých postupů. 2. Přehled technologií určených pro likvidaci odpadů, vztah mezi složením a vlastnostmi odpadu a výběrem likvidační technologie. 3. Sběr, shromažďování a transport odpadů, manipulace s odpadem 4. Základní přístupy k řešení problému ukládání odpadů do prostředí. Skládkování, povrchové, podpovrchové a hlubinné ukládání. 5. Budování skládek, kategorizace skládek, normativy platné pro jejich budování. Režimy skládkování, rekultivace. 6. Metody skládkování. Zakládání a izolace skládek, monitoring. 7. Rozkladné procesy ve skládkách, důsledky, možnosti jejich omezování. 8. Podpovrchové a hlubinné ukládání odpadů do horninového prostředí. Možnosti ukládání ostatních a nebezpečných odpadů. Radioaktivní odpady. 9. Solidifikace, stabilizace a zapouzdřování odpadů. 10-11.Filozofie "multibariérové koncepce" při ukládání odpadů. Funkce horninového prostředí jakožto hlavní bariéry. Technicko-inženýrské bariéry, popis a klasifikace, jejich vzájemný vztah a možnosti kombinace. 12.Chemická oxidace a redukce, katalytické procesy, neutralizace, hydrolýza, srážecí postupy. Pyrolýza, rozklad v taveninách. 13.Elektrochemické a membránové technologie zneškodňování odpadů 14.Biologická degradace odpadů, kompostování. 15.Bezpečnostní přístupy k ukládání zvláštních a nebezpečných odpadů. Právní aspekty, legislativa.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner