546-0065/01 – Fyzikalní separační procesy ( )

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity9
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Nováček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Nováček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1980/1981Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Teoretické a inženýrské základy separačních procesů, charakteristika a hodnocení vlastností fází, využitelných pro fyzikální separaci. Gravitační postupy separace, magnetická separace, pneumatická separace, elektrická a elektrodynamická separace, optická a radiometrická separace.

Povinná literatura:

1. Bláhová,O.- Holbein,M.: Fyzikální rozdružovací procesy I.Skripta VŠB 1989. 2. Cagaš,Z.: Fyzikální způsoby úpravy II. Skripta VŠB 1982. 3. Špaldoň,F.: Úprava nerastných surovin. SNTL/ALFA 1986. 4. Lukáč,J.: Fyzikálné metody rozdružovania. Skripta TU BF Košice 1993. 5. Cagaš,Z.- Bláhová,O.: Úvod do fyzikálních způsobů rozdružování. Skripta VŠB 1981. 6. Kozák,J.- Cagaš,Z.: Hodnocení upravitelnosti a způsobů úpravy nerostných surovin. SNTL/SVTL 1965. 7. Kozák,J.: Úpravnická technologická analýza. Návody do cvičení.Skripta VŠB 1987. 8. Dinter,O.: Základy úpravy uhlí a rud. SNTL 1966. 9. Kozák,J.: Úpravnická technologická analýza. Tabulky a rastry.Skripta VŠB 1987.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: I. Úvod Význam úpravy nerostných surovin. Rozdělení základních pochodů úpravy nerostných surovin. Technologický postup úpravy s rozdružováním a bez rozdružovani. II. Gravitační rozdružování. l. Gravitační rozdružování nerostných surovin, teoretické základy, pohyb zrna v hmotném prostředí, teorie soupádnosti. Gravitační upravitelnost. 2. Rozdružování v suspenzích. Princip a možnosti rozdružování v suspenzích. Vlastnosti zatěžkávadel a suspenzí, používané typy. Rozdružování gravitační statické v organických kapalinách a vodných roztocích solí. Hlavní typy zařízení používaných ke statickému rozdružování v suspenzích. Regulace hustoty suspenze, ztráty zatěžkávadla. Příprava a regenerace suspenzí, regenerace gravitační a magnetická. Hodnocení rozdružování v suspenzích. 3. Rozdružování ve střídavě vzestupném a sestupném proudu vody (rozdružování v sazečkách). Rozbor pochodů v rozdružovacím poli sazečky, odvození rychlosti pohybu zrna v jednotlivých fázích rozdružovacího procesu. Způsoby vytváření střídavého vzestupného a sestupného proudu vody. Způsoby vynášení produktů ze sazeček. Hodnocení sazeček z hlediska zařazení v technologickém postupu úpravy. Hodnocení rozdružování na sazečkách. 4. Rozdružování v hydrocyklonech (s využitím odstředivé síly). Síly působící na zrno v hydrocyklonu. Postup rozdružování v nízko a vysokotlakých hydrocyklonech. Rozdružování v hydrocyklonech s použitím suspenzí. 5. Rozdružování v proudu vody na nakloněné rovině. Rozbor sil působících na zrno. Rozdružování ve žlabech, v proudových žlabech, na splavech, ve šroubovicových rozdružovačích, na kuželových rozdružovačích. 6. Rozdružování ve vzestupném proudu rozdružovacího media. 7. Pneumatické rozdružování. Pneumatické sazečky a splavy. Fluidní rozdružování. III. Magnetické rozdružování. 1. Podstata magnetického rozdružování. Charakteristika magnetického pole, magnetická indukce. Magnetické vlastnosti látek a nerostů. Chování látek v magnetickém poli, látky dia, fero a paramagnetické. 2. Síly působící na zrno v homogenním a nehomogenním magnetickém poli. Magnetická soupádnost. 3. Charakteristika a rozdělení magnetických rozdružovačů. Pohyb částice v magnetických rozdružovačích. Magnetické rozdružovače nízkointenzitní a vysokointenzitní, suché a mokré. Polygradientní magnetické separátory. Odlučovače železa. 4. Magnetohydrodynamické a magnetohydrostatické rozdružování. 5. Magnetické analyzátory. Hodnocení magnetické upravitelnosti. IV. Rozdružování v elektrickém poli. 1. Typy elektrických polí. Síly působící na částice v elektrickém poli. Coulombova a ponderomotorická síla. 2. Způsoby získávání elektrických nábojů částicemi. Elektrické vlastnosti látek. 3. Příprava suroviny k rozdružování v elektrickém poli. Typy elektrických rozdružovačů. Hodnocení elektrického rozdružování. V. Zvláštní způsoby rozdružování. 1. Radiometrické metody rozdružování. Rozdružování emisní a adsorpční. 2. Rozdružování na základě rozdílného součinitele tření, rozdílné pružnosti, dekrepitace. 3. Ruční přebírání. Cvičení: l. Hodnocení gravitační upravitelnosti. Příprava plavících kapalin, stanovení hustoty kapalin (hustoměr, pyknometr, Mohrovy vážky). Provedení plavícího rozboru uhlí různých zrnitostních tříd. Vyhodnocení plavícího rozboru formou křivek upravitelnosti v HR i M diagramu. Součtová křivka upravitelnosti v HR i M diagramu. Plavení jemnozrnných podílů v dělících nálevkách. Stanovení upravitelnosti hodnoceného vzorku i jednotlivých zrnitostních tříd. 2. Hodnocení zatěžkávadel a suspenzí. Stanovení hustoty tuhé fáze. Výpočet objemové a hmotnostní koncentrace tuhé a kapalné fáze. Stanovení zrnitostního složení zatěžkávadla (zrnitostní rozbor za mokra, sedimentační analýza). Stanovení obsahu magnetických podílů v zatěžkávadle (Mag-mini, Mechanobr). Stanovení viskozity suspenze. Sledování závislosti viskozity suspenze na hustotě suspenze. Stanovení stability suspenze. Stanovení poměrné permeability magnetického zatěžkávadla. 3. Hodnocení vícestupňové magnetické regenerace magnetitového zatěžkávadla (případně loužence). Stanovení účinnosti v jednotlivých stupních regenerace. Stanovení celkové účinnosti regeneračního systému. 4. Laboratorní rozdružování v hydrocyklonech (na splavu, v sazečce). Stanovení výnosů produktů rozdružování. Hodnocení účinnosti rozdružování - výtěžností - Trompovy dělící křivky - Grumbrecht Doplnit hodnocením účinnosti třídění při rozdružování suroviny v hydrocyklonu. 5. Hodnocení magnetické upravitelnosti na magnetickém analyzátoru COOK. Vyhodnocení křivkami obohacení v HR i M diagramu. 6. Magnetické pole, proměření magnetické indukce magnetických polí různých typů magnetických separátorů. Zpracování cejchovacích křivek. 7. Laboratorní magnetické rozdružování. Stanovení křivek výtěžností kovu do koncentrátu, výtěžnosti jaloviny do koncentrátu, účinnosti. Stanovení maximální účinnosti rozdružování, určení odpovídajícího dělícího řezu a kvality produktů rozdružování. 8. Magnetická susceptibilita. Stanovení magnetické susceptibility látek na magnetickém analyzátoru COOK.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku