546-0067/01 – Ekotoxikologie (ETOX)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Student získá základní přehled, znalosti a kompetence v problematice ekotoxikologického hodnocení nebezpečnosti polutantů na organismy celého ekosystému. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti dokážou diskutovat a interpretovat obecné principy ekotoxikologie a budou zvládat hodnocení a využití metodických postupů v ekotoxikologii pro předpovědi toxických účinků látek. Studenti budou schopni zdůvodnit aplikace a využití poznatků ekotoxikologie v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Znalost vlivu polutantů na organismy na všech trofických úrovních. Pozornost je věnována interpretaci obecných principů ekotoxikologie, hodnocení a využití metodických postupů v ekotoxikologii pro předpovědi toxických účinků látek.

Povinná literatura:

KOČÍ V., MOCOVÁ K. Ekotoxikologie pro chemiky. VŠCHT, 2009. HOFFMAN, D.J., BARNETT, A., RATTNER, G., BURTON, A., CAIRNS, J. Handbook of Ecotoxicology, Second Edition (eKniha Google). CRC Press LLC, 2003. KOPP Radovan, Klára HILSCHEROVÁ a Eva POŠTULKOVÁ. Základy vodní Ekotoxikologie. Mendelova univerzita v Brně. 2015. ISBN 978-80-7509-334-9. CHANG R.: Chemistry. 10th Edition. McGraw-Hill: New York, 2010. 1170 p. Dostupné z: https://archive.org/details/Chemistry_10th_Edition_Raymond_Chang.

Doporučená literatura:

PAVLÍKOVÁ, D. Ekotoxikologie. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. HORÁK, J., LINHART, I., KLUSOŇ, P. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, 1. vyd., VŠCHT Praha, Praha 2004. KOMÍNKOVÁ, D. Ekotoxikologie. ČVUT : Praha, 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vědomosti studenta jsou ověřovány písemnou formou, přičemž je kladen důraz na porozumění danému tématu a aplikaci teoretických poznatků při řešení praktických úloh. Hodnocení zahrnuje i kolektivní hodnocení a sebehodnocení. Do celkového hodnocení je zahrnuta i aktivní práce studentů v hodině.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních, prokázaná úspěšným zpracováním dílčích úkolů, zadávaných průběžně v semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie a postavení ekotoxikologie jako vědy o působení stresorů na ekosystémy a jejich živé složky; vztahy a propojení ekotoxikologie s dalšími biologickými vědami a vědami o životním prostředí. 2. Chemické látky v ekosystémech; parametry chemických látek významných pro ekotoxikologii (obecné a specifické parametry); biotické transformace - biodegradace, metabolismus toxických látek. 3. Základní ekotoxikologie přírodních organismů; koncept expozice-dávka-odpověď, toxokinetika a toxodynamika; akutní vs. chronická toxicita; genotoxicita vs. karcinogenita; 4. Biomarkery; hierarchie biologických systémů - specifika a efekty (chemických) stresorů na různých úrovních. 5. Efekty na různých úrovních živého organismu: subbuněčné a buněčné úrovně; biochemické a molekulární mechanismy toxicity, mutagenita, genotoxicita; orgánové efekty - poškození metabolismu, neurotoxicita, endokrinní a reprodukční toxicita, imunotoxicita a další poškození zdraví; organismální efekty. 6. Efekty u různých typů živých organismů; ekotoxikologie producentů - sinice, řasy a vyšší rostliny; ekotoxikologie konzumentů; člověk jako součást ekosystémů; ekotoxikologie destruentů - bakterie, houby. 7. Stres (chemický) na úrovni společenstev a ekosystémů společenstva; vazby mezi složkami ekosystémů, úrovně trofie; působení chemického stresu na ekosystémové úrovni; akvatické a terestrické prostředí, případové studií, indikátory zdraví ekosystému; saprobita vs. toxicita. 8. Experimenty v ekotoxikologii; laboratorní testování vs. přírodní studie in situ a biomonitoring; design a uspořádání experimentů různé složitosti; standardizovatelnost, opakovatelnost, ekologická interpretace výsledků. 9. Metody studia ekotoxikologie: laboratorní biotesty; odvození a interpretace hodnot ECx, LCx, LO(A)EL, NO(A)EL; metody studia efektů pro akvatické a terestrické organismy; více druhové testování - laboratorní mikrokosmy; mikrobiální ekotoxikologie. 10. Metody studia ekotoxikologie in situ (typy a výběr organismů a expozice, negativní - pozaďové kontrolní hodnoty); biomonitoring. 11. Hlavní třídy toxických látek v ŽP; čisté látky vs. směsi; průmyslové a komunální odpady, látky záměrně vnášené do ekosystémů; stručné charakteristiky hlavních skupin (vstupy do prostředí, osud a toxické efekty). 12. Hlavní třídy toxických látek v ŽP II; čisté látky vs. směsi; průmyslové a komunální odpady, látky záměrně vnášené do ekosystémů; stručné charakteristiky hlavních skupin (vstupy do prostředí, osud a toxické efekty). 13. Aplikace ekotoxikologických principů a význam modelování vztahů mezi strukturou a biologickou aktivitou, (QSAR), matematické modely pro osud a transport látek v prostředí a potravních řetězcích hodnocení rizik - humánní vs. ekologická rizika národní a mezinárodní standardy pro ekotoxikologii. 14. Právní využití poznatků ekotoxikologie, související praktické aspekty, normy; hygienické hodnocení kvality prostředí - odvození a problematika bezpečných limitů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Semestrální projekt Semestrální projekt 13  7
                Prezentace semestrálního projektu Semestrální projekt 10  5
                Aktivita Semestrální projekt 10  5
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok