546-0067/01 – Ekotoxikologie (ETOX)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Student získá základní přehled, znalosti a kompetence v problematice ekotoxikologického hodnocení nebezpečnosti polutantů na organismy celého ekosystému. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti dokážou diskutovat a interpretovat obecné principy ekotoxikologie a budou zvládat hodnocení a využití metodických postupů v ekotoxikologii pro předpovědi toxických účinků látek. Studenti budou schopni zdůvodnit aplikace a využití poznatků ekotoxikologie v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Znalost vlivu polutantů na organismy na všech trofických úrovních. Pozornost je věnována interpretaci obecných principů ekotoxikologie, hodnocení a využití metodických postupů v ekotoxikologii pro předpovědi toxických účinků látek.

Povinná literatura:

KOČÍ V., K. MOCOVÁ. Ekotoxikologie pro chemiky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2009. ISBN 978-80-7080-699-9. PERTILE E., SUROVKA D. Kontaminanty a jejich chování v životním prostředí, Ostrava: VŠB-TUO, 2018. KOPP R., K. HILSCHEROVÁ, E. POŠTULKOVÁ. Základy vodní Ekotoxikologie. Mendelova univerzita v Brně. 2015. ISBN 978-80-7509-334-9. NEWMAN C. M. Fundamentals of Ecotoxicology. The Science of Pollution 4th edition. CRC Press Taylor & Francis Group. 2015. ISBN 13: 978-1-4665-8232-3 (eBook - PDF).

Doporučená literatura:

PAVLÍKOVÁ, D. Ekotoxikologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 2008. ISBN 978-80-213-1843-4. HORÁK, J., I. LINHART, P. KLUSOŇ. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2004. ISBN 80-7080-548-x. KOMÍNKOVÁ, D. Ekotoxikologie. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-04058-4. VIRGHI M., S. VILLA: Ecotoxicology: The Challenges for the 21st Century. Toxics 2013, 1, 18-35; doi:10.3390/toxics1010018.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vědomosti studenta jsou ověřovány písemnou formou, přičemž je kladen důraz na porozumění danému tématu a aplikaci teoretických poznatků při řešení praktických úloh. Hodnocení zahrnuje i kolektivní hodnocení a sebehodnocení. Do celkového hodnocení je zahrnuta i aktivní práce studentů v hodině.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních, prokázaná úspěšným zpracováním dílčích úkolů, zadávaných průběžně v semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie a postavení ekotoxikologie jako vědy o působení stresorů na ekosystémy a jejich živé složky; vztahy a propojení ekotoxikologie s dalšími biologickými vědami a vědami o životním prostředí. 2. Chemické látky v ekosystémech; parametry chemických látek významných pro ekotoxikologii (obecné a specifické parametry); biotické transformace - biodegradace, metabolismus toxických látek. 3. Základní ekotoxikologie přírodních organismů; koncept expozice-dávka-odpověď, toxokinetika a toxodynamika; akutní vs. chronická toxicita; genotoxicita vs. karcinogenita; 4. Biomarkery; hierarchie biologických systémů - specifika a efekty (chemických) stresorů na různých úrovních. 5. Efekty na různých úrovních živého organismu: subbuněčné a buněčné úrovně; biochemické a molekulární mechanismy toxicity, mutagenita, genotoxicita; orgánové efekty - poškození metabolismu, neurotoxicita, endokrinní a reprodukční toxicita, imunotoxicita a další poškození zdraví; organismální efekty. 6. Efekty u různých typů živých organismů; ekotoxikologie producentů - sinice, řasy a vyšší rostliny; ekotoxikologie konzumentů; člověk jako součást ekosystémů; ekotoxikologie destruentů - bakterie, houby. 7. Stres (chemický) na úrovni společenstev a ekosystémů společenstva; vazby mezi složkami ekosystémů, úrovně trofie; působení chemického stresu na ekosystémové úrovni; akvatické a terestrické prostředí, případové studií, indikátory zdraví ekosystému; saprobita vs. toxicita. 8. Experimenty v ekotoxikologii; laboratorní testování vs. přírodní studie in situ a biomonitoring; design a uspořádání experimentů různé složitosti; standardizovatelnost, opakovatelnost, ekologická interpretace výsledků. 9. Metody studia ekotoxikologie: laboratorní biotesty; odvození a interpretace hodnot ECx, LCx, LO(A)EL, NO(A)EL; metody studia efektů pro akvatické a terestrické organismy; více druhové testování - laboratorní mikrokosmy; mikrobiální ekotoxikologie. 10. Metody studia ekotoxikologie in situ (typy a výběr organismů a expozice, negativní - pozaďové kontrolní hodnoty); biomonitoring. 11. Hlavní třídy toxických látek v ŽP; čisté látky vs. směsi; průmyslové a komunální odpady, látky záměrně vnášené do ekosystémů; stručné charakteristiky hlavních skupin (vstupy do prostředí, osud a toxické efekty). 12. Hlavní třídy toxických látek v ŽP II; čisté látky vs. směsi; průmyslové a komunální odpady, látky záměrně vnášené do ekosystémů; stručné charakteristiky hlavních skupin (vstupy do prostředí, osud a toxické efekty). 13. Aplikace ekotoxikologických principů a význam modelování vztahů mezi strukturou a biologickou aktivitou, (QSAR), matematické modely pro osud a transport látek v prostředí a potravních řetězcích hodnocení rizik - humánní vs. ekologická rizika národní a mezinárodní standardy pro ekotoxikologii. 14. Právní využití poznatků ekotoxikologie, související praktické aspekty, normy; hygienické hodnocení kvality prostředí - odvození a problematika bezpečných limitů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Semestrální projekt Semestrální projekt 13  7
                Prezentace semestrálního projektu Semestrální projekt 10  5
                Aktivita Semestrální projekt 10  5
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok