546-0067/01 – Ekotoxikologie (ETOX)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
SYR0013 Ing. Lucie Syrová
SIM0235 Ing. Bohdana Šimáčková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Student získá základní přehled, znalosti a kompetence v problematice ekotoxikologického hodnocení nebezpečnosti polutantů na organismy celého ekosystému. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti dokážou diskutovat a interpretovat obecné principy ekotoxikologie a budou zvládat hodnocení a využití metodických postupů v ekotoxikologii pro předpovědi toxických účinků látek. Studenti budou schopni zdůvodnit aplikace a využití poznatků ekotoxikologie v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Znalost vlivu polutantů na organismy na všech trofických úrovních. Pozornost je věnována interpretaci obecných principů ekotoxikologie, hodnocení a využití metodických postupů v ekotoxikologii pro předpovědi toxických účinků látek.

Povinná literatura:

KOČÍ V., K. MOCOVÁ. Ekotoxikologie pro chemiky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2009. ISBN 978-80-7080-699-9. PERTILE E., SUROVKA D. Kontaminanty a jejich chování v životním prostředí, Ostrava: VŠB-TUO, 2018. KOPP R., K. HILSCHEROVÁ, E. POŠTULKOVÁ. Základy vodní Ekotoxikologie. Mendelova univerzita v Brně. 2015. ISBN 978-80-7509-334-9. NEWMAN C. M. Fundamentals of Ecotoxicology. The Science of Pollution 4th edition. CRC Press Taylor & Francis Group. 2015. ISBN 13: 978-1-4665-8232-3 (eBook - PDF).

Doporučená literatura:

PAVLÍKOVÁ, D. Ekotoxikologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 2008. ISBN 978-80-213-1843-4. HORÁK, J., I. LINHART, P. KLUSOŇ. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2004. ISBN 80-7080-548-x. KOMÍNKOVÁ, D. Ekotoxikologie. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-04058-4. VIRGHI M., S. VILLA: Ecotoxicology: The Challenges for the 21st Century. Toxics 2013, 1, 18-35; doi:10.3390/toxics1010018.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vědomosti studenta jsou ověřovány písemnou formou, přičemž je kladen důraz na porozumění danému tématu a aplikaci teoretických poznatků při řešení praktických úloh. Hodnocení zahrnuje i kolektivní hodnocení a sebehodnocení. Do celkového hodnocení je zahrnuta i aktivní práce studentů v hodině.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních, prokázaná úspěšným zpracováním dílčích úkolů, zadávaných průběžně v semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie a postavení ekotoxikologie jako vědy o působení stresorů na ekosystémy a jejich živé složky; vztahy a propojení ekotoxikologie s dalšími biologickými vědami a vědami o životním prostředí. 2. Chemické látky v ekosystémech; parametry chemických látek významných pro ekotoxikologii (obecné a specifické parametry); biotické transformace - biodegradace, metabolismus toxických látek. 3. Základní ekotoxikologie přírodních organismů; koncept expozice-dávka-odpověď, toxokinetika a toxodynamika; akutní vs. chronická toxicita; genotoxicita vs. karcinogenita; 4. Biomarkery; hierarchie biologických systémů - specifika a efekty (chemických) stresorů na různých úrovních. 5. Efekty u různých typů živých organismů; ekotoxikologie producentů - sinice, řasy a vyšší rostliny; ekotoxikologie konzumentů; člověk jako součást ekosystémů; ekotoxikologie destruentů - bakterie, houby. 6. Stres (chemický) na úrovni společenstev a ekosystémů společenstva; vazby mezi složkami ekosystémů, úrovně trofie; působení chemického stresu na ekosystémové úrovni; akvatické a terestrické prostředí, případové studií, indikátory zdraví ekosystému; saprobita vs. toxicita. 7. Experimenty v ekotoxikologii; laboratorní testování vs. přírodní studie in situ a biomonitoring; design a uspořádání experimentů různé složitosti; standardizovatelnost, opakovatelnost, ekologická interpretace výsledků. 8. Metody studia ekotoxikologie: laboratorní biotesty; odvození a interpretace hodnot ECx, LCx, LO(A)EL, NO(A)EL; metody studia efektů pro akvatické a terestrické organismy; více druhové testování - laboratorní mikrokosmy; mikrobiální ekotoxikologie. 9. Metody studia ekotoxikologie in situ (typy a výběr organismů a expozice, negativní - pozaďové kontrolní hodnoty); biomonitoring. 10. Hlavní třídy toxických látek v ŽP; čisté látky vs. směsi; průmyslové a komunální odpady, látky záměrně vnášené do ekosystémů; stručné charakteristiky hlavních skupin (vstupy do prostředí, osud a toxické efekty). 11. Hlavní třídy toxických látek v ŽP II; čisté látky vs. směsi; průmyslové a komunální odpady, látky záměrně vnášené do ekosystémů; stručné charakteristiky hlavních skupin (vstupy do prostředí, osud a toxické efekty). 12. Aplikace ekotoxikologických principů a význam modelování vztahů mezi strukturou a biologickou aktivitou, (QSAR), matematické modely pro osud a transport látek v prostředí a potravních řetězcích hodnocení rizik - humánní vs. ekologická rizika národní a mezinárodní standardy pro ekotoxikologii. 13. Právní využití poznatků ekotoxikologie, související praktické aspekty, normy; hygienické hodnocení kvality prostředí - odvození a problematika bezpečných limitů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                semestrální projekt Semestrální projekt 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: 9 hodin přednášek

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP je student povinen se zúčastňovat individuálních konzultací, které budou vedeny formou diskuse na nastudovaná témata. Cvičení: Student odevzdá semestrální projekt na téma, které mu bude zadáno na začátku semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní