546-0068/01 – Hydrobiology (HydBioN)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON15 Ing. Eva Konečná, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After completion of this subject students will understand basic characteristics of water environment, the evolving and categorization of freshwater communities, the pollution of water ecosystems by wastewater and some additional issues (acidification, eutrofication etc.).

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Terrain work

Summary

1. The position of hydrobiology in science system, water as a living environment 2. Physical and chemical factors of static and flowing waters 3. Cycle of fundamental elements in waters, salinity 4. Ecosystem of static and flowing waters 5. Characteristics and revival of underground waters and streams, moorlands and saline waters 6. Fundamentals of hydrobotany 7. Bioindication in waters 8. Applied limnology

Compulsory literature:

ALLAN, D.: Stream ekology, Champan & Hall, 2-6 Boundary Row, London, 1995. ALLAN, D.,J. and CASTILLO, M., M.: Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters, Springer; 2nd ed. edition, 2007. HYNES, H.B.N.: The ecology of running water, 1970, Liverpool University Press KALFF, J.: Limnology, Prentice Hall, New Jersey, 2002. http://www.hgf.vsb.cz/hgf/stud/sylaby/546/Ekologicke%20aspekty/index.html STALMACHOVÁ, B.: Biology and Hydrobiology. VŠB - TU Ostrava, 2007 (CD).

Recommended literature:

ALLAN, D.: Stream ekology, Champan & Hall, 2-6 Boundary Row, London, 1995. ALLAN, D.,J. and CASTILLO, M., M.: Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters, Springer; 2nd ed. edition, 2007. HYNES, H.B.N.: The ecology of running water, 1970, Liverpool University Press KALFF, J.: Limnology, Prentice Hall, New Jersey, 2002. http://www.hgf.vsb.cz/hgf/stud/sylaby/546/Ekologicke%20aspekty/index.html STALMACHOVÁ, B.: Biology and Hydrobiology. VŠB - TU Ostrava, 2007 (CD).

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Limnologie, vznik a vývoj hydrobiologie. Základní charakteristiky a klasifikace vodního prostředí - druhy a typy vod. 2.Fyzikální procesy - hustota, viskozita, povrchové napětí, elektrická vodivost, hydrostatický tlak, sluneční záření, průnik světla do vody, proudění, míchání, sedimentace, teplota, vliv teploty a větru na pohyb vody. 3.Chemické procesy – obsah plynů ve vodě, redox potenciál, pH, tvrdost vody, anorganické a organické látky ve vodách. Cyklus fosforu, dusíku, uhlíku, dusíku, síry. 4.Základy hydrobotaniky. Ekofyziologie vodních a mokřadních rostlin. 5.Hydrobiologie stojatých vod - abiotické faktory. 6.Hydrobiologie stojatých vod - biotické faktory, biocenózy, biologická produktivita. 7.Hydrobiologie tekoucích vod. 8.Struktura a funkce hlavních společenstev vodních organismů. 9.Primární a sekundární produkce, trofické vztahy a modifikace trofických sítí. 10.Regulační mechanismy a význam životních procesů pro kvalitu vodního prostředí. - Látková a energetická bilance. 11.Extrémní biotopy - acidifikace, eutrofizace. 12.Vodní společenstva (plankton, nekton, pleuston, bentos, drift) – vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, populační dynamika, rozmístění druhů a jejich vývoj, vliv predace a narušení na strukturu společenstva. 13.Odpadní vody – druhy odpadních vod a jejich vlastnosti, způsoby znečištění povrchových vod, účinky nejčastěji se vyskytujících škodlivých látek.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner