546-0068/01 – Hydrobiologie (HydBioN)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON15 Ing. Eva Konečná, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je objasnit postavení hydrobiologie v systému přírodních věd. Dále se studenti seznámí se základními a funkčními aspekty vodních ekosystémů, strukturou společenstev stojatých a tekoucích vod, funkčními a trofickými vztahy a regulační mechanismy, se zatěžováním vod odpadními vodami a dalšími antropickými vlivy (problémy acidifikace, eutrofizace vod) a v neposlední řadě s problematikou revitalizace vodních toků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

1. Vznik a vývoj hydrobiologie, geologické a biotypologické rozdělení vod, koloběh vody v přírodě. 2. Stojaté a tekoucí vody, podzemní vody - základní fyzikální a chemické vlastnosti. 3. Koloběhy látek ve vodách. 4. Struktura biocenóz stojatých vod (plankton, bentos, nekton, pleuston). Osídlení extrémních stojatých vod (rašeliniště, slatiny, periodické tůně). 5. Struktura prostředí a biocenóz tekoucích vod (plankton, drift, fytobentos, zoobentos, nekton),změny společenstev v podélném profilu toku v přírodních podmínkách. 6. Základy hydrobotaniky. Vodní a mokřadní společenstva. 7. Znečišťování povrchových vod - zdroje a druhy znečišťujících látek (minerální a hnilobné kaly, toxické látky, radioaktivní látky, oteplené odpadní vody, odpadní vody s olejovitými látkami a ropnými produkty, odpadní vody s patogenní organismy). 8. Samočištění vodních toků - fyzikální a chemické pochody samočištění, vliv znečištění na výskyt vodních organismů,sukcesní fáze samočištění, řešení havarijních situací na toku. 9. Změny průtoků a vliv úprav toků. Technické změny profilu toku. 10. Metody revitalizace vodních toků. Obnova břehových porostů. 11. Eutrofizace stojatých vod - definice, rozsah, příčiny eutrofizace, poměr živin, zdroje fosforu pro eutrofizaci,rozvoj primárních producentů, omezení externího přísunu živin. 12. Čištění odpadních vod - odpadní vody, původ, složení. Biologické čištění odpadních vod(žumpy a septiky, půdní filtrace a závlaha, stabilizační nádrže a rybníky, kořenové čistírny).

Povinná literatura:

ALLAN, D.: Stream ekology, Champan & Hall, 2-6 Boundary Row, London, 1995. ALLAN, D.,J. and CASTILLO, M., M.: Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters, Springer; 2nd ed. edition, 2007. AMBROŽOVÁ, J.:Aplikovaná a technická hydrobiologie,2001, Skriptum VŠCHT Praha, www.vscht.cz AMBROŽOVÁ, J.: Mikroskopické praktikum z hydrobiologie, 2002,Skriptum VŠCHT Praha. HARTMAN, P. a kol.: Hydrobiologie, 1998, Praha. HYNES, H.B.N.: The ecology of running water, 1970, Liverpool University Press KALFF, J.: Limnology, Prentice Hall, New Jersey, 2002. LELLÁK, J., KUBÍČEK, F.: Hydrobiologie, 1992, UK Praha. SUKOP, I.: Aplikovaná hydrobiologie, 1998, MZLU Brno. STALMACHOVÁ, B.: Hydrobiologie. Učební texty VŠB TU Ostrava 2007 (CD nosič) ZELINKA, M., KUBÍČEK, F.: Základy aplikované hydrobiologie, 1985, Praha SPN. http://www.hgf.vsb.cz/hgf/stud/sylaby/546/Ekologicke%20aspekty/index.html

Doporučená literatura:

ALLAN, D.: Stream ekology, Champan & Hall, 2-6 Boundary Row, London, 1995. ALLAN, D.,J. and CASTILLO, M., M.: Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters, Springer; 2nd ed. edition, 2007. AMBROŽOVÁ, J.:Aplikovaná a technická hydrobiologie,2001, Skriptum VŠCHT Praha, www.vscht.cz AMBROŽOVÁ, J.: Mikroskopické praktikum z hydrobiologie, 2002,Skriptum VŠCHT Praha. HARTMAN, P. a kol.: Hydrobiologie, 1998, Praha. HYNES, H.B.N.: The ecology of running water, 1970, Liverpool University Press KALFF, J.: Limnology, Prentice Hall, New Jersey, 2002. LELLÁK, J., KUBÍČEK, F.: Hydrobiologie, 1992, UK Praha. SUKOP, I.: Aplikovaná hydrobiologie, 1998, MZLU Brno. STALMACHOVÁ, B.: Hydrobiologie. Učební texty VŠB TU Ostrava 2007 (CD nosič) ZELINKA, M., KUBÍČEK, F.: Základy aplikované hydrobiologie, 1985, Praha SPN. http://www.hgf.vsb.cz/hgf/stud/sylaby/546/Ekologicke%20aspekty/index.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Limnologie, vznik a vývoj hydrobiologie. Základní charakteristiky a klasifikace vodního prostředí - druhy a typy vod. 2.Fyzikální procesy - hustota, viskozita, povrchové napětí, elektrická vodivost, hydrostatický tlak, sluneční záření, průnik světla do vody, proudění, míchání, sedimentace, teplota, vliv teploty a větru na pohyb vody. 3.Chemické procesy – obsah plynů ve vodě, redox potenciál, pH, tvrdost vody, anorganické a organické látky ve vodách. Cyklus fosforu, dusíku, uhlíku, dusíku, síry. 4.Základy hydrobotaniky. Ekofyziologie vodních a mokřadních rostlin. 5.Hydrobiologie stojatých vod - abiotické faktory. 6.Hydrobiologie stojatých vod - biotické faktory, biocenózy, biologická produktivita. 7.Hydrobiologie tekoucích vod. 8.Struktura a funkce hlavních společenstev vodních organismů. 9.Primární a sekundární produkce, trofické vztahy a modifikace trofických sítí. 10.Regulační mechanismy a význam životních procesů pro kvalitu vodního prostředí. - Látková a energetická bilance. 11.Extrémní biotopy - acidifikace, eutrofizace. 12.Vodní společenstva (plankton, nekton, pleuston, bentos, drift) – vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, populační dynamika, rozmístění druhů a jejich vývoj, vliv predace a narušení na strukturu společenstva. 13.Odpadní vody – druhy odpadních vod a jejich vlastnosti, způsoby znečištění povrchových vod, účinky nejčastěji se vyskytujících škodlivých látek.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku