546-0068/02 – Hydrobiology (HydBioN)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After completion of this subject students will understand basic characteristics of water environment, the evolving and categorization of freshwater communities, the pollution of water ecosystems by wastewater and some additional issues (acidification, eutrofication etc.).

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Terrain work

Summary

1. The position of hydrobiology in science system, water as a living environment 2. Physical and chemical factors of static and flowing waters 3. Cycle of fundamental elements in waters, salinity 4. Ecosystem of static and flowing waters 5. Characteristics and revival of underground waters and streams, moorlands and saline waters 6. Fundamentals of hydrobotany 7. Bioindication in waters 8. Applied limnology

Compulsory literature:

ALLAN, D.: Stream ekology, Champan & Hall, 2-6 Boundary Row, London, 1995. ALLAN, D.,J. and CASTILLO, M., M.: Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters, Springer; 2nd ed. edition, 2007. HYNES, H.B.N.: The ecology of running water, 1970, Liverpool University Press KALFF, J.: Limnology, Prentice Hall, New Jersey, 2002. http://www.hgf.vsb.cz/hgf/stud/sylaby/546/Ekologicke%20aspekty/index.html STALMACHOVÁ, B.: Biology and Hydrobiology. VŠB - TU Ostrava, 2007 (CD).

Recommended literature:

ALLAN, D.: Stream ekology, Champan & Hall, 2-6 Boundary Row, London, 1995. ALLAN, D.,J. and CASTILLO, M., M.: Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters, Springer; 2nd ed. edition, 2007. HYNES, H.B.N.: The ecology of running water, 1970, Liverpool University Press KALFF, J.: Limnology, Prentice Hall, New Jersey, 2002. http://www.hgf.vsb.cz/hgf/stud/sylaby/546/Ekologicke%20aspekty/index.html STALMACHOVÁ, B.: Biology and Hydrobiology. VŠB - TU Ostrava, 2007 (CD).

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Limnologie, vznik a vývoj hydrobiologie. Základní charakteristiky a klasifikace vodního prostředí - druhy a typy vod. 2. Podzemní vody - horniny a jejich vlastnosti, typy propustnosti hornin, koloběh podzemní vody, rozdělení podzemních vod, chemické a fyzikální vlastnosti podzemních vod, oživení podzemních vod. 3. Proces znečišťování podzemních vod - reakce živočichů na různé typy znečištění,způsoby detekce znečišťování podzemních vod, metody sanace podzemních vod. 4. Fyzikální procesy povrchových vod - hustota, viskozita, povrchové napětí, elektrická vodivost, hydrostatický tlak, sluneční záření, průnik světla do vody, proudění, míchání, sedimentace, teplota, vliv teploty a větru na pohyb vody. 5. Chemické procesy povrchových vod – obsah plynů ve vodě, redox potenciál, pH, tvrdost vody, anorganické a organické látky ve vodách. Cyklus fosforu, dusíku, uhlíku, dusíku, síry. 6. Hydrobiologie stojatých vod - biotické faktory, struktura biocenózy, biologická produktivita. 7. Hydrobiologie tekoucích vod - struktura a funkce hlavních společenstev vodních organismů. 8.- 9. Znečišťování povrchových vod - zdroje a druhy znečišťujících látek (minerální a hnilobné kaly, toxické látky, radioaktivní látky, oteplené odpadní vody, odpadní vody s olejovitými látkami a ropnými produkty, odpadní vody s patogenní organismy). 10. Samočištění vodních toků - fyzikální a chemické pochody samočištění, vliv znečištění na výskyt vodních organismů, sukcesní fáze samočištění, řešení havarijních situací na toku. 11. Acidifikace vodních ekosystémů- zdroje polutantů, krátkodobé a dlouhodobé změny v kyselosti vod, rozsah acidifikací, chemismus povodí a vod, fáze vývoje acidifikace, přímé a nepřímé vlivy acidifikace na vodní biotu, indikace acidifikace, příklady acidifikací. 12. Eutrofizace stojatých vod - definice, rozsah, příčiny eutrofizace, poměr živin, zdroje fosforu pro eutrofizaci,rozvoj primárních producentů, omezení externího přísunu živin. 13. Čištění odpadních vod - odpadní vody, původ, složení. Biologické čištění odpadních vod(žumpy a septiky, půdní filtrace a závlaha, stabilizační nádrže a rybníky, kořenové čistírny). Technologie čištění splaškových vod (1. stupeň mechanický, 2. stupeň biologický - skrápěné biofiltry, rotační biodiskové reaktory, aktivace, anaerobní technologie, kaly a kalové plyny,3. terciární stupeň ČOV – dočišťování vod). 14. Odebírání vzorků odpadních vod. 15. Vodárenská biologie - vodní zdroje, přívody a předúprava surové vody, vodárenské provozy, hodnocení účinnosti procesu úpravy vody, organoleptické závady pitné vody, požadavky na jakost pitné vody, hygiena pitné vody.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner