546-0071/01 – Hodnocení vlastností odpadových materiálů (HodVlaOdp)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Legislativa pro oblast odpadů, zákon o silniční dopravě, mezinárodní úmluvy ADR, RID metodické pokyny MŽP, materiály ČIA Internet - stránky MŽP (www.env.cz), ČEÚ (www.ceu.cz), elektronická knihovna MŽP (www.env.cebin.cz), ČIA (www.cai.cz) odborné časopisy

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Legislativní podklady pro hodnocení vlastností odpadů - které předpisy, co vymezují. 2. Rozdělení odpadů podle vzniku a původu a jejich charakteristiky. 3. Předcházení vzniku odpadů, způsoby, metody. 4. Kategorizace odpadů. 5. Výbušnost (definice, důsledky pro nakládání s odpady, příklad odpadu). 6. Hořlavost (definice, způsob stanovení, způsob hodnocení, příklad odpadu). 7. Oxidační schopnost (definice, příklady). 8. Samovznícení (chemické, biologické). 9. Tepelná nestálost org.peroxidů (definice, příklady). 10.Schopnost uvolňovat plyny (hořlavé, toxické, v jakém prostředí, příklady). 11.Akutní toxicita (definice, způsob stanovení a hodnocení, příklady, popis rizika). 12.Nezvratný pozdní účinek (definice, způsob stanovení a hodnocení, popis rizika,příklady). 13.Žíravost a korosivita (definice, způsob stanovení, popis rizika, příklady). 14.Infekčnost (definice, způsob stanovení, popis rizika, příklady). 15.Ekotoxicita (definice, způsob stanovení a hodnocení, platné předpisy, příklady). 16.Radioaktivita (definice, způsob stanovení a hodnocení, platné předpisy, typy odpadů). 17.Následná nebezpečnost (definice, způsob stanovení, platné předpisy, příklady). 18.Analytika odpadů (laboratoře, ceny, volba postupu, jak zadat rozbor). 19.Postup akreditace laboratoří, návaznost přístrojů, nejistota ve výsledcích. 20.Vzorkování odpadů (typy, způsoby, platné předpisy). 21.Označování, balení, konzervace, přeprava vzorku, úprava před stanovením. 22.Volba postupů pro hodnocení vlastností a výběr hodnocených vlastností v závislosti na předpokládaném způsobu zneškodnění. 23.Hierarchie postupů zneškodnění, zdůvodnění s ohledem na vlastnosti odpadů a ekonomiku. 24.Důležité vlastnosti pro jednotlivé způsoby zneškodnění (kladné i záporné). 25.Přeprava odpadů v závislosti na jejich vlastnostech, způsoby balení, dokumentace. 26.Mezinárodní předpisy pro přepravu odpadů (silniční, železniční, lodní, letecká). 27.Nároky na skladování odpadů v závislosti na jejich vlastnostech při dočasném uložení. 28.Možnost překlasifikování odpadu z nebezpečného na ostatní - podmínky. 29.Pověřené osoby - statut, kvalifikační předpoklady. 30.Úprava odpadů před konečným zneškodněním - hodnocení vlastností solidifikovaných odpadů. Náplň laboratorních cvičení: První týden - bezpečnostní školení, úvod do problematiky, opakování základních výpočtů a postupů. Dále se úlohy č.1-8 cvičí v "kolotoči", úloha č.9 a exkurze jsou společné. ÚLOHA č.1 Stanovení CHSKMn, pH, vodivost,zápach ÚLOHA č.2 Stanovení ZNK4,5, ZNK8,3, KNK8,3, KNK4,5, vápník + hořčík, vápník, hořčík (výpočtem) ÚLOHA č.3 Stanovení dusitanů, zákalu, amoniakálního dusíku ÚLOHA č.4 Stanovení fenolů, aktivního chloru ÚLOHA č.5 Stanovení chrom veškerý, stanovení chloridů titračně ÚLOHA č.6 Stanovení železa veškerého, hliníku ÚLOHA č.7 Stanovení síranů fotometricky, fosforečnany ÚLOHA č. 8 Stanovení manganu, křemičitany ÚLOHA č. 9 Stanovení všech výše uvedených položek v neznámém vzorku a zařazení do třídy vyluhovatelnosti (týmová práce) ÚLOHA č. 10 Stanovení hořlavosti - exkurze v laboratořích inst.547 ÚLOHA č. 11 Stanovení ekotoxicity - exkurze v laboratořích VÚV ÚLOHA č. 12 Akreditace laboratoří - exkurze na CAL Poslední týden závěry - hodnocení protokolů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.