546-0071/01 – Assessment of Waste Material Properties (HodVlaOdp)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Legislativa pro oblast odpadů, zákon o silniční dopravě, mezinárodní úmluvy ADR, RID metodické pokyny MŽP, materiály ČIA Internet - stránky MŽP (www.env.cz), ČEÚ (www.ceu.cz), elektronická knihovna MŽP (www.env.cebin.cz), ČIA (www.cai.cz) odborné časopisy

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Legislativní podklady pro hodnocení vlastností odpadů - které předpisy, co vymezují. 2. Rozdělení odpadů podle vzniku a původu a jejich charakteristiky. 3. Předcházení vzniku odpadů, způsoby, metody. 4. Kategorizace odpadů. 5. Výbušnost (definice, důsledky pro nakládání s odpady, příklad odpadu). 6. Hořlavost (definice, způsob stanovení, způsob hodnocení, příklad odpadu). 7. Oxidační schopnost (definice, příklady). 8. Samovznícení (chemické, biologické). 9. Tepelná nestálost org.peroxidů (definice, příklady). 10.Schopnost uvolňovat plyny (hořlavé, toxické, v jakém prostředí, příklady). 11.Akutní toxicita (definice, způsob stanovení a hodnocení, příklady, popis rizika). 12.Nezvratný pozdní účinek (definice, způsob stanovení a hodnocení, popis rizika,příklady). 13.Žíravost a korosivita (definice, způsob stanovení, popis rizika, příklady). 14.Infekčnost (definice, způsob stanovení, popis rizika, příklady). 15.Ekotoxicita (definice, způsob stanovení a hodnocení, platné předpisy, příklady). 16.Radioaktivita (definice, způsob stanovení a hodnocení, platné předpisy, typy odpadů). 17.Následná nebezpečnost (definice, způsob stanovení, platné předpisy, příklady). 18.Analytika odpadů (laboratoře, ceny, volba postupu, jak zadat rozbor). 19.Postup akreditace laboratoří, návaznost přístrojů, nejistota ve výsledcích. 20.Vzorkování odpadů (typy, způsoby, platné předpisy). 21.Označování, balení, konzervace, přeprava vzorku, úprava před stanovením. 22.Volba postupů pro hodnocení vlastností a výběr hodnocených vlastností v závislosti na předpokládaném způsobu zneškodnění. 23.Hierarchie postupů zneškodnění, zdůvodnění s ohledem na vlastnosti odpadů a ekonomiku. 24.Důležité vlastnosti pro jednotlivé způsoby zneškodnění (kladné i záporné). 25.Přeprava odpadů v závislosti na jejich vlastnostech, způsoby balení, dokumentace. 26.Mezinárodní předpisy pro přepravu odpadů (silniční, železniční, lodní, letecká). 27.Nároky na skladování odpadů v závislosti na jejich vlastnostech při dočasném uložení. 28.Možnost překlasifikování odpadu z nebezpečného na ostatní - podmínky. 29.Pověřené osoby - statut, kvalifikační předpoklady. 30.Úprava odpadů před konečným zneškodněním - hodnocení vlastností solidifikovaných odpadů. Náplň laboratorních cvičení: První týden - bezpečnostní školení, úvod do problematiky, opakování základních výpočtů a postupů. Dále se úlohy č.1-8 cvičí v "kolotoči", úloha č.9 a exkurze jsou společné. ÚLOHA č.1 Stanovení CHSKMn, pH, vodivost,zápach ÚLOHA č.2 Stanovení ZNK4,5, ZNK8,3, KNK8,3, KNK4,5, vápník + hořčík, vápník, hořčík (výpočtem) ÚLOHA č.3 Stanovení dusitanů, zákalu, amoniakálního dusíku ÚLOHA č.4 Stanovení fenolů, aktivního chloru ÚLOHA č.5 Stanovení chrom veškerý, stanovení chloridů titračně ÚLOHA č.6 Stanovení železa veškerého, hliníku ÚLOHA č.7 Stanovení síranů fotometricky, fosforečnany ÚLOHA č. 8 Stanovení manganu, křemičitany ÚLOHA č. 9 Stanovení všech výše uvedených položek v neznámém vzorku a zařazení do třídy vyluhovatelnosti (týmová práce) ÚLOHA č. 10 Stanovení hořlavosti - exkurze v laboratořích inst.547 ÚLOHA č. 11 Stanovení ekotoxicity - exkurze v laboratořích VÚV ÚLOHA č. 12 Akreditace laboratoří - exkurze na CAL Poslední týden závěry - hodnocení protokolů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner