546-0073/01 – Základy hydrologie (HYD)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ21 Ing. Jitka Chromíková, Ph.D.
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení základních dějů oběhu povrchových vod v povodí. Schopnost statisticky vyhodnocovat naměřená data a interpretovat pro potřeby vodního režimu krajiny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Předmět se zabývá zákonitostmi oběhu vody v hydrosféře. Zahrnuje rovněž základní znalosti hydrologie – základní pojmy, význam, vývoj. Kvantitativní a kvalitativní parametry vodních toků. Monitoring hydrologických jevů u vodních toků: vodní stavy, průtoky, režim splavenin, plavenin, ledové jevy, srážko-odtokové bilance. Statistické metody vyhodnocování hydrologických veličin – hydrologický režim řek.

Povinná literatura:

JANDORA, Jan, Vlastimil STARA a Miloš STARÝ. Hydraulika a hydrologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-739-0. KEMEL, Miroslav. Klimatologie, meteorologie, hydrologie. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01456-8. KŘÍŽ, VRATISLAV. a kol. Hydrometrie. Praha: SPN, 1988, 174 s. SHAW, Elizabeth M. Hydrology in practice. 4th ed. New York: Spon, 2011. ISBN 978-0-4153-7042-4.

Doporučená literatura:

BEDIENT, Philip. B., WAYNE. CHarles. HUBER a Baxter. E. VIEUX. Hydrology and Floodplain Analysis. New York: Prentice Hall, c2008. ISBN 978-0-1317-4589-6 BRÁZDIL, Rudolf a Miroslav TRNKA. Historie počasí a podnebí v Českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, 2015. ISBN 978-80-87902-11-0. TOLASZ, Radim. Atlas podnebí Česka: Climate atlas of Czechia. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2007. ISBN 978-80-86690-26-1. WARD, Andrew D., Stanley Wayne TRIMBLE, Suzette Renae BURCKHARD a J. G. LYON, Environmental hydrology. Third edition. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group.2016. ISBN 978-1-4665-8941-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování protokolů podle zadané osnovy. Práce s informačním portálem HEIS. Předmět je ukončen zápočtem a ústní zkouškou.

E-learning

není

Další požadavky na studenta

Práce s informačním portálem HEIS. Hydrometrování malého vodního toku v krajině, přirozený úsek toku (CHKO Poodří – profily Mlýnky) a v prizmatickém profilu limnigrafické stanice ČHMÚ (profil Porubka_Vřesina, profil Morávka_pod přehradou), a jiné profily. Vyhodnocení naměřených dat, hydrometrováním, dále hydrotechnickým výpočtem Chézyho rovnicí. Měření průtoků, vodních stavů, ve spolupráci s ČHMÚ – limnigrafické stanice, metoda ADCP, ultrazvukových zařízení – nejmodernější metody.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hydrologie jako věda – základní pojmy, význam, vývoj. 2. Základní hydrologická jednotka – povodí. Základní charakteristiky povodí. 3. Práce se základní vodohospodářskou mapou a jejím klíčem. Informační portál HEIS. 4. Geografické charakteristiky říčních údolí a koryt řek. 5. Proudění v korytě toku – laminární, turbulentní, spirálovité, vliv na erozní a akumulační procesy. 6. Výška vodního stavu toku, charakteristika, měření. 7. Průtok – charakteristika, požadované veličiny v praxi. Metody měření. 8. Konstrukce měrné křivky průtoků, metody výpočtů průtoků a jejich grafické vyjádření. 9. Dlouhodobý průměrný roční průtok a jeho odvození. Extrémní průtoky a jejich hodnocení. 10. Ledové jevy. Hydrologický režim řek. Typy režimů. 11. Odtok vody – charakteristika, typy odtoku, výpočty odtoků. 12. Hydrologická bilance oběhu vody, výpočty. Potřebné veličiny: srážky, výpar, průtok, odtok. 13. Pracovní metody – způsob pozorování a hodnocení hydrologických jevů, četnosti a překročení. 14. Extrémní jevy v hydrologii. Povodně a protipovodňová opatření v krajině; sucho.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti: Povinná cvičení, pokud nebude vážná omluva.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku