546-0075/01 – Vlastnosti a složení vod (VSV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
HAJ21 Ing. Jitka Chromíková, Ph.D.
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je popsat fyzikální, chemické, mikrobiologické a hydrobiologické vlastnosti přírodních vod. Pochopit jejich vzájemné vazby a interakce. Získané poznatky umět aplikovat na technologické postupy úpravy a čištění vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět poskytuje obecné informace o charakteristických vlastnostech vod. Seznamuje s fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi vody. Pozornost je dále věnována rizikovým látkám ve vodách, které ovlivňují vlastnosti vod s ohledem na její další využití. Předmět poskytuje také informace o hydrobiologických vlastnostech vod.

Povinná literatura:

PITTER, P. Hydrochemie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1999. 586 s. ISBN 80-7080-340-1 MALÝ, J. a J. MALÁ. Chemie a technologie vody. Brno: Noel 2000, 1996. ISBN 80-86020-13-4 STRNADOVÁ, N. a V. JANDA. Technologie vody I, Praha : Vydavatelství VŠCHT, 1999. ISBN 80-7080-348-7 Water Treatment Handbook. SUEZ Degrémont, 2007, 1904 s. ISBN 978-2-7430-0970-0

Doporučená literatura:

ŽÁČEK, L. Chemické a technologické procesy úpravy vody. Brno: NOEL 2000, c1999. ISBN 80-86020-22-3 BITTON, G. Wastewater Microbiology. John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-0-470-63033-4 PEPPER, I., et al. Environmental Microbiology. Academic Press, 2015. ISBN 978-0-123-94626-3 BRANDT, M. J. et al. Twort's Water Supply (7th Edition). Butterworth-Heinemann, 2017, ISBN 978-0081000250

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuse k probírané látce. Zápočet je udělen na základě zpracovaných a odevzdaných protokolů z cvičení. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fyzikální vlastnosti vody, struktura molekul vody, změny skupenství, rozpustnost látek ve vodách. 2. Fyzikálně-chemické vlastnosti vody, elektrolytická konduktivita, oxidačně redukční potenciál, hodnota pH vody 3. Obecné složení vod, vyjadřování složení vod, koloidní látky ve vodách, senzorické vlastnosti vody. 4. Kovy ve vodách, lithium, sodík, draslík, vápník, hořčík, hliník, železo, mangan. 5. Významné těžké kovy ve vodách, výskyt, vlastnosti a význam. 6. Nekovy ve vodách, halogeny, sloučeniny síry, fosforu a dusíku. 7. Oxid uhličitý a jeho iontové formy, vápenato-uhličitanová rovnováha. 8. Organické látky ve vodách, CHSK, BSK, AOX, NEL, adsorbance. 9. Uhlovodíky ve vodách, halogenderiváty, fenoly a polyfenoly, huminové látky, tenzidy a pesticidy. 10. Mikrobiologie vody, mikrobiologické indikátory znečištění. 11. Vodárenská hydrobiologie, biologie vodních zdrojů, biologie vodárenských provozů. 12. Hydrobiologie odpadních vod, samočištění, biologické čištění. 13. Přírodní vody, povrchové a podzemní, pitné a užitkové vody. 14. Odpadní vody, průmyslové a splaškové, srážkové vody, báňské vody.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina THV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina THV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina THV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina THV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku