546-0083/01 – Úprava vody (UPV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit posluchače se základními technologickými procesy úpravy povrchových a podzemních vod na vodu pitnou, dále informovat o procesech úpravy vod pro průmyslové účely včetně speciálních postupů úpravy vod a hygienického zabezpečení vody.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje obecné informace o zpracování vod. Pozornost je věnována zpracování různých druhů vod a všem technologickým procesům používaným při úpravě a výrobě pitné vody i speciálních druhů vod pro průmysl (teplárny, napájecí vody parních kotlů, technologické vody).

Povinná literatura:

MALÝ, J. a J. MALÁ. Chemie a technologie vody. Brno: Noel 2000, 1996. ISBN 80-86020-13-4 STRNADOVÁ, N. a V. JANDA. Technologie vody I, Praha : Vydavatelství VŠCHT, 1999. ISBN 80-7080-348-7 KYNCL, M. Technologie, zpracování a využití vodárenských kalů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007 Water Treatment Handbook (7th edition). SUEZ Degrémont, 2007, 1904 s. ISBN 978-2-7430-0970-0

Doporučená literatura:

GRÜNVALD, A. Zdravotně inženýrské stavby 40 – úprava vody. Praha: ČVUT, 2002 ŽÁČEK, L. Chemické a technologické procesy úpravy vody. Brno: NOEL 2000, c1999. ISBN 80-86020-22-3 KRIŠ, J. Water Treatment and Water Supply. Vydavaťeľstvo STU, 2013. ISBN 978-8022-7394-8-1 BRANDT, M. J. a kol. Twort's Water Supply (7th Edition). Butterworth-Heinemann, 2017, ISBN 978-0081000250

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola formou diskuze k probírané látce. Kontrola připravenosti na laboratorní cvičení a při průběžném odevzdávání protokolů z laboratorních cvičení. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, úspěšné absolvováni zápočtového testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Složení a vlastnosti přírodních vod. 2. Požadavky na jakost pitné, užitkové, provozní a balené vody. Zákon o vodovodech. 2. Přehled technologických procesů při úpravě vody. Úprava povrchových a podzemních vod. 3. Usazování a zahušťování suspenzí, teorie procesu. Usazovací nádrže, technologické parametry. 4. Koagulace a flokulace, teorie procesu, míchání, koagulanty, čiření vody, čiřiče. 5. Filtrace vody, mechanismus filtrace, tlakové poměry ve filtru, filtrační náplně. 6. Druhy filtrů, regulace filtrů, technologické parametry, využití v technologii vody. 7. Úprava podzemní vody, formy CO2, vápenato-uhličitanová rovnováha, odkyselování vody. 8. Železo a mangan ve vodách, jejich odstraňování, teorie procesu. Technologické postupy a zařízení. 9. Iontová výměna, teorie procesu, možnosti použití. Změkčování vody, chemické postupy. 10. Úprava vody membránovými procesy, moduly. Elektrodialyza. 11. Hygienické zabezpečení vody. Fyzikální a chemické metody desinfekce vody. 12. Adsorpce z vodných roztoků, teorie procesu, použití při úpravě vody. 13. Speciální postupy, dechlorace, odstraňování radonu, dusičnanů, fluoridace vody, korozivní a inkrustační účinky vody. 14. Požadavky na kvalitu vody chladicí, přídavné, napájecí a kotelní.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina THV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina THV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina THV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina THV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku