546-0084/01 – Special-purpose Water Management Storage Tanks (UVHN)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Subject version guarantorprof. RNDr. Nadežda Števulová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student who completes the course should be able: - to describe, discuss and deal with issues relating to small reservoirs used in water management, - prepare his/her own concept of a small water reservoir, - to defend his/her own proposal of a small water reservoir.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The subject is dealing with functional and constructional solution, building- up, servicing and working of the telic water-service reservoirs ( small water reservoir for fish cultural, industry, recreational, protecting etc. purpose ).

Compulsory literature:

[1] VÁCLAVÍK, V.: Hydraulic engineering works, Ostrava (2007), ISBN 978-80-248-1659-3. [2] Water Resources Technical Publication Series: Design of Small Dams, Government Printing Office, 1987.

Recommended literature:

[1] Matson, T.: Earth Ponds, Countryman Pr., 2003 [2] Gower, A.M.: Water quality in Catchment Ecosystems, John Wiley&Sons, New York, 1980

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Úvod - rozdělení, účel a význam těchto nádrží, zvláštnosti jejich řešení, vztah k místnímu regionu, vazby na vyšší vodohospodářské soustavy. Historie, současný stav a prognóza další výstavby, ekonomika těchto nádrží, problémy ekologické, majetkoprávní, legislativní. 2. Navrhování a výstavba - výběr umístění a polohy nádrže, vlivy okolí, potřeba vody (ztráty, zabezpečenost, minimální průtok, zásobní a retenční průtok), vyvolané investice. Průzkumné práce - hydrobiologické, hydrogeologické a pedologické, vytyčovací práce, zařízení na měření a pozorování. 3. Organizace a postup výstavby, stavební dozor, technologický postup výstavby (celkový, sypaných a betonových hrází, objektu), ochrana staveniště před povodněmi. 4. Návrh hrází – funkční dělení, situativní umístění, konstrukční materiály, příčný profil, konstrukce hráze. Statické řešení, těsnící prvky (průsaková křivka), návrh filtru, kotvení. 5. Druhy opevnění návodního a vzdušného svahu, úprava dna nádrže (propustnost, těsnění, využití materiálu ze dna), úpravy břehů nádrže a konce vzdutí. Úprava okolí nádrže (zasazení do krajiny), ochrana před znečištěním. 6. Objekty nádrží – přívod a odběr vody z nádrže (vztah ke stratigrafii nádrže), výpustná zařízení (druhy, funkce, strojní zařízení), přepady (typy, kapacita, výpočet přepadové hrany, sdružené a kombinované objekty – bezpečnostní přepady). 7. Specifika řešení konstrukce, výstavby, a provozu - nádrží rybochovných (rybníků), protierozních a melioračních. 8. Dtto - nádrže vyrovnávací (kompenzační a dávkovací, napájecí, kejdové, zásobní), homogenizační, vodárenské (vč. Rybničního typu a vodojemů zemních). 9. Dtto - kanalizační dešťové zdrže, cisterny na dešťovou vodu, požární nádrže (návaznost na požární ochranu). Biologické nádrže - čistící proces, výpočty jejich návrhů, uspořádání, objekty, provoz. 10. Dtto – ochranné a záchytné nádrže a hráze (suché nádrže, poldry). 11. Rekreační nádrže – požadavky na kvalitu a vybavenost, koupaliště vč. přírodních a bazénů, nádrže s možnosti rekreace, říční úseky pro rekreaci (vybavení, doplňková zařízení). Okrasné nádrže a nádrže v sídlištích (fontány ap.). 12. Odkaliště a sedimentační nádrže - druhy (dle ukládaného materiálu, trvalé a periodické), postup a způsoby naplavování, odvádění vody, specifika objektů. Sedimentační jímky a odvodňovací kalové nádrže. 13. Dtto - konstrukce hrází (nadvyšování, naplavované hráze), odtěžování kalů, rekultivace odkališť. 14. Sedimenty v nádržích – příčiny zanášení nádrží, složení a závady, odbahnění – odstraňování sedimentů (průzkum, rozbory, těžba, doprava), náklady a ekologické aspekty. Rekonstrukce nádrží. 15. Projektování nádrží, manipulační a provozní řád, Generel vodních nádrží ČR Znalosti a dovednosti získané absolvováním předmětu: Student získá vědomosti o konstrukčním a funkčním řešení, výstavbě, provozu malých vodních nádrží pro různé účely. Je schopen řešit základní hydraulické požadavky uvedených nádrží (ztráty vody v nádržích, výpustná zařízení, bezpečnostní přelivy a pod.) Rámcový plán cvičení: 1. Ztráty vody v nádržích. Ztráta výparem z vodní hladiny. Ztráta vody transpirací rostlin. Ztráta vody vsakem do dna a infiltrací dnem nádrže. 2. Ztráta průsakem hrázía jejím podložím. Homogenní hráz na nepropustném podloží. 3. Ztráta průsakem hrází a jejím podloží. Hráz s jádrovým nebo návodním těsněním na nepropustném podloží. 4. Ztráta průsakem hrází a jejím podložím. nehomogenní hráz na nepropustném podloží. Charakteristické čáry nádrže. 5. Výpustná zařízení - požeráky. Průtok vody požerákem za povodně. 6. Výpustná zařízení - požeráky. Průtok vody při prázdnění nádrže. 7. Bezpečnostní přelivy. Přímé bezpečnostní přelivy. Bezpečnostní přelivy typu jezové konstrukce. Bezpečnostní přeliv typu přelivných prahů. 8. Přímé bezpečnostní přelivy. Bezpečnostní přeliv typu propustku. Průtok propustkem o volné hladině bez vlivu dolní vody. Průtok propustkem o volné hladině s vlivem dolní vody. 9. Přímé bezpečnostní přelivy. Bezpečnostní přelivy tupu žlabu. Výpočet vlivu česlové stěny. 10. Hrazené bezpečnostní přelivy. Přepad přes horní hranu uzávěrů. Volný výtok vody pod uzávěrem. Tlakový výtok vody pod uzávěrem. 11. Boční bezpečnostní přelivy. Kašnové bezpečnostní přelivy. 12. Šachtové bezpečnostní přelivy. Nopuzové bezpečnostní přelivy. 13. Transformace povodňové vlny v retenčním prostoru nádrže. Tabelární řešení transformace povodňové vlny. Graficko-početní řešení transformace povodňové vlny. 14. Závěrečný test.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 26  0
                Other task type Other task type 7  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 17  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner