546-0084/03 – Učelové VH nádrže (UVHN)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SVO0044 Ing. Jakub Svoboda
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování daného předmětu bude schopen: - charakterizovat, debatovat, diskutovat o problematice malých vodních nádrží; - vypracovat vlastní návrh konceptu malé vodní nádrže; - obhájit vlastní návrh malé vodní nádrže.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá funkčním a konstrukčním řešením, výstavbou, údržbou a provozem účelových vodohospodářských nádrží (malých vodních nádrží pro účely rybochovné, průmyslové, rekreační, ochranné apod.).

Povinná literatura:

[1] VÁCLAVÍK, V.: Účelové vodohospodářské nádrže, učební texty VŠB-TU Ostrava, 2007. [2] VRÁNA, K., BERAN, J.: Rybníky a účelové nádrže, ES ČVUT, 1998. [3] ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže [4] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). In: Sbírka záikonů. 25.7.2001. ISSN 1211‑1244. [5] Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. In: Sbírka zákonů.31.12.2002. ISSN 1211‑1244. [6] Vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. In: Sbírka zákonů. 22.5.2002. ISSN 1211‑1244. [7] Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technicko bezpečnostním dohledu nad vodními díly. In: Sbírka zákonů.2.9.2010. ISSN 1211‑1244.

Doporučená literatura:

[1] PAVLICA, J.: Malé vodní nádrže a rybníky, SNTL Praha 1964. [2] PETER, P. A KOL.: Navrhování a výstavba odkališť, ALFA Bratislava 1983. [3] VRÁNA, K., BERAN, J.: Rybníky a účelové nádrže, příklady, ES ČVUT, 1998. [4] VOTRUBA, L.: Odkaliště, ČVUT Praha 1981. [5] ŠALEK, J., MIKA, Z., TRESOVÁ, A.: Rybníky a účelové nádrže, SNTL Praha 1989.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Od druhého cvičení v semestru je prováděna kontrola plnění úkolů souvisejících se zpracováním semestrálního projektu malé vodní nádrže. Pokud student neplní zadané úkoly, není schopen v průběhu semestru zpracovat výše uvedený projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu malé vodní nádrže.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Úvod - rozdělení, účel a význam těchto nádrží, zvláštnosti jejich řešení, vztah k místnímu regionu, vazby na vyšší vodohospodářské soustavy. Historie, současný stav a prognóza další výstavby, ekonomika těchto nádrží, problémy ekologické, majetkoprávní, legislativní. 2. Navrhování a výstavba - výběr umístění a polohy nádrže, vlivy okolí, potřeba vody (ztráty, zabezpečenost, minimální průtok, zásobní a retenční průtok), vyvolané investice. Průzkumné práce - hydrobiologické, hydrogeologické a pedologické, vytyčovací práce, zařízení na měření a pozorování. 3. Organizace a postup výstavby, stavební dozor, technologický postup výstavby (celkový, sypaných a betonových hrází, objektu), ochrana staveniště před povodněmi. 4. Návrh hrází – funkční dělení, situativní umístění, konstrukční materiály, příčný profil, konstrukce hráze. Statické řešení, těsnící prvky (průsaková křivka), návrh filtru, kotvení. 5. Druhy opevnění návodního a vzdušného svahu, úprava dna nádrže (propustnost, těsnění, využití materiálu ze dna), úpravy břehů nádrže a konce vzdutí. Úprava okolí nádrže (zasazení do krajiny), ochrana před znečištěním. 6. Objekty nádrží – přívod a odběr vody z nádrže (vztah ke stratigrafii nádrže), výpustná zařízení (druhy, funkce, strojní zařízení), přepady (typy, kapacita, výpočet přepadové hrany, sdružené a kombinované objekty – bezpečnostní přepady). 7. Specifika řešení konstrukce, výstavby, a provozu - nádrží rybochovných (rybníků), protierozních a melioračních. 8. Dtto - nádrže vyrovnávací (kompenzační a dávkovací, napájecí, kejdové, zásobní), homogenizační, vodárenské (vč. Rybničního typu a vodojemů zemních). 9. Dtto - kanalizační dešťové zdrže, cisterny na dešťovou vodu, požární nádrže (návaznost na požární ochranu). Biologické nádrže - čistící proces, výpočty jejich návrhů, uspořádání, objekty, provoz. 10. Dtto – ochranné a záchytné nádrže a hráze (suché nádrže, poldry). 11. Rekreační nádrže – požadavky na kvalitu a vybavenost, koupaliště vč. přírodních a bazénů, nádrže s možnosti rekreace, říční úseky pro rekreaci (vybavení, doplňková zařízení). Okrasné nádrže a nádrže v sídlištích (fontány ap.). 12. Odkaliště a sedimentační nádrže - druhy (dle ukládaného materiálu, trvalé a periodické), postup a způsoby naplavování, odvádění vody, specifika objektů. Sedimentační jímky a odvodňovací kalové nádrže. 13. Dtto - konstrukce hrází (nadvyšování, naplavované hráze), odtěžování kalů, rekultivace odkališť. 14. Sedimenty v nádržích – příčiny zanášení nádrží, složení a závady, odbahnění – odstraňování sedimentů (průzkum, rozbory, těžba, doprava), náklady a ekologické aspekty. Rekonstrukce nádrží. 15. Projektování nádrží, manipulační a provozní řád, Generel vodních nádrží ČR Znalosti a dovednosti získané absolvováním předmětu: Student získá vědomosti o konstrukčním a funkčním řešení, výstavbě, provozu malých vodních nádrží pro různé účely. Je schopen řešit základní hydraulické požadavky uvedených nádrží (ztráty vody v nádržích, výpustná zařízení, bezpečnostní přelivy a pod.) Rámcový plán cvičení: Osnova cvičení: 1. Zadání semestrálního projektu malé vodní nádrže. 2 - 3. Výkres situace. 4. Výkres podélného profilu hráze. 5. Výkres podélného profilu nádrže. 6. Výpočet objemu nádrže. 7 - 8. Výkres vzorového příčného profilu hráze. 9 - 10. Výkres sdruženého funkčního objektu. 11 - 12. Výkresy příčných profilů hráze. 13. Zpracování technické zprávy. 14. Kontrola projektu a udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  7
                Ústní zkouška Ústní zkouška 52  27
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku