546-0085/01 – Projection in Water Service (PVH)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Sviták
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SVI01 Ing. Jan Sviták
THO03 Ing. Jan Thomas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will be capable to: - characterize and discuss about problems connected with elaboration of project documentation for water constructions and technologies in waste water treatment; - prepared proposal of project documentation for building control; - state those proposal in project negotiation.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The object considers a methodology extracting and processing of contract documents for water construction and technology including using interactive methods. In context there are provided information about related documentations-documentation of engineering and building construction; machine- electrotechnic documentation; documentation of consecutive activities (reprography,archiving etc.)

Compulsory literature:

Water technology : an introduction for environmental scientists and engineers / N.F. Gray. - 2nd ed.. - Oxford : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005 - xx, 645 s. : il. ISBN 0-7506-6633-1 (brož.)

Recommended literature:

Water reuse : issues, technologies, and applications / written by Takashi Asano ... [et al.]. - New York : McGraw-Hill, c2007 - xxxviii, 1570 s. : il. ISBN 978-0-07-145927-3 Water treatment : principles and design / MWH ; revised by John C. Crittenden ... [et al.]. - 2nd ed.. - Hoboken : Wiley, c2005 - xx, 1948 s. : il. ISBN 0-471-11018-3

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

-

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět se zabývá zpracováním projektové dokumentace vodohospodářských staveb a technologií. Poskytuje rovněž informace o procesu schvalování a související dokumentaci inženýrských a pozemních staveb, strojírenských a elektrotechnických zařízeních a navazujících činnostech (reprografii, archivaci apod.) Přednášky: 1. Projektová dokumentace – účel, druhy, obsah, členění, rozpočet stavby, hydrotechnické a statické výpočty, návaznost na zákony o územním plánování a stavebním řádu a hodnocení vlivu staveb na životní prostředí 2. Mapy malých a velkých měřítek v dokumentaci – druhy značení, použití, vytyčovací výkresy. 3. Formáty a úprava výkresových listů, jejich skládání, měřítka, druhy písma a čar, značky technických výkresů. Nejpoužívanější druhy zobrazování (řezy, podélné profily, axonometrie, schémata). Seznamy položek, tolerování délkových a úhlových rozměrů, tolerance tvaru a polohy, označování výrobků, povrchu, změny ve výkresech. 4. Základní požadavky a ustanovení pro technické výkresy – terminologie, názvosloví výkresů, druhy konstrukčních dokumentů, všeobecné a společné požadavky na technické výkresy, odkazy apod. 5. Základní pravidla a ustanovení pro výkresy ve stavebnictví – názvosloví, popisové pole, charakteristiky přesnosti, výkresy požární bezpečnosti. 6. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb, svislých konstrukcí, úprav povrchů, schodišť, stropů, apod., zdravotních instalací, vzduchotechniky apod., konstrukčních materiálů. 7. Společné požadavky na výkresy vodohospodářských staveb, kreslení úprav terénu, výkopů, základů a inženýrských sítí (plynovody, komunikace apod.) – situace, podélné a příčné profily, detaily. Průvodní a technické zprávy. 8. Výkresy ve strojírenství (technologická zařízení) – druhy, pravidla, zjednodušené zobrazování. Výkresy v elektrotechnice – funkční a zapojovací schémata, signalizační zařízení, spínací jističe. 9. Výkresy potrubí (kanalizace, vodovody) – značky dle druhu, směrnice pro užití barev. Schémata – druhy a typy, požadavky. Kreslení diagramů. Dokumentace pro kolaudaci a provozní dokumentace vodohospodářských staveb a zařízení. 10. Dokumentace čistíren a úpraven vody (vč. strojního a elektrovybavení, čerpacích stanic). 11. Dokumentace hydrotechnických a hydroenergetických staveb (nádrže, hráze, úpravy toku apod). 12. Dokumentace hydromelioračních staveb (odvodnění, závlahy, hrazení bystřin apod.). 13. Modelové projektování – názvy, princip, dvourozměrné makety, požadavky na trojrozměrné prvky a modely sestav, technické informace trojrozměrné sestavě. 14. Zpracování dokumentace pomocí výpočetní techniky, zacházení s dokumenty zpracovávanými na počítači – bezpečnostní požadavky, pracovní etapy a originály, správa dat vyhledávací systémy. 15. Základní informace o reprografii (názvosloví, technické možnosti, mikrografie, mikrofilmy, mikrofiše), archivace. Cvičení: Příklady zpracování výkresů stavebních (situací, podélných a příčných profilů vodovodů a kanalizací, stavebních, strojních a elektro) Příklady zpracování výkresů technologických (čerpací stanice, technologická schéma apod.). Ukázky zpracování výkresové dokumentace na počítači (práce s Autocadem, apod.).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner