546-0085/03 – Projektování VH (PVH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování daného předmětu bude schopen: - charakterizovat, debatovat, diskutovat o problematice zpracování projektové dokumentace vodohospodářských staveb a technologií, - vypracovat vlastní návrh konceptu projektové dokumentace vodohospodářské stavby; - obhájit vlastní návrh konceptu projektové dokumentace vodohospodářské stavby;

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá zpracováním projektové dokumentace vodohospodářských staveb a technologií. Poskytuje rovněž informace o procesu schvalování a související dokumentaci inženýrských a pozemních staveb, strojírenských a elektrotechnických zařízeních a navazujících činnostech (reprografii, archivaci apod.)

Povinná literatura:

Vodní stavitelství [Šálek, 2001] / Jan Šálek, Petr Hlavínek, Jan Mičín a kolektiv. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2001 - 144 s. : il. ISBN 80-214-2068-5 Vodní stavitelství : pro rozsah studia jednoho ročníku / Otakar Hasík, Jarmila Dostálová. - 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002 - 236 s. : il. ISBN 80-248-0078-0 Vodní stavby I : úpravy toků, jezy, vodní cesty a plavba / Jaroslav Maleňák, Otto Podsedník, Miloslav Šlezingr. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2002 - 130 s. : il. ISBN 80-214-2165-7

Doporučená literatura:

Vodohospodářské stavby [Broža, 2005] / Vojtěch Broža ... [et al.]. - Vyd. 3.. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 162 s. : il. ISBN 80-01-03175-6 Vodohospodárske stavby : stavby vodného hospodárstva krajiny / Milan Čistý. - 1. vyd.. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005 - 129 s. : il. ISBN 80-227-2209-X České technické normy tříd: 01 27 .. Směrnice pro užití barev, 01 31 .. Technické výkresy, 01 34 .. Výkresy ve stavebnictví, 73 01 .. výkresy ve stavebnictví, vč. navazujících ON, 01 39 .. Projektová rozpočtová dokumentace. 73 6706 a ON 66 24 (Čerpací stanice), ČSN 73 6701 (Stokové sítě), ČSN 75 5401 (Vodovodní potrubí).Zákon č. 50 / 1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (ve znění pozdějších novel) a navazující předpisy. Zákon č. 244 / 1992 Sb. o posuzování vlivu na ŽP.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné znalosti studentů ve cvičení během semestru jsou ověřovány následujícím způsobem: 1) průběžná kontrola plnění úkolů souvisejících s návrhem konceptu projektové dokumentace vodohospodářské stavby; 2) vlastní obhajoba návrhu konceptu projektové dokumentace vodohospodářské stavby;

E-learning

-

Další požadavky na studenta

Zpracování a aktivní prezentace projektové dokumentace vodovodu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá zpracováním projektové dokumentace vodohospodářských staveb a technologií. Poskytuje rovněž informace o procesu schvalování a související dokumentaci inženýrských a pozemních staveb, strojírenských a elektrotechnických zařízeních a navazujících činnostech (reprografii, archivaci apod.) Přednášky: 1. Projektová dokumentace – účel, druhy, obsah, členění, rozpočet stavby, hydrotechnické a statické výpočty, návaznost na zákony o územním plánování a stavebním řádu a hodnocení vlivu staveb na životní prostředí 2. Mapy malých a velkých měřítek v dokumentaci – druhy značení, použití, vytyčovací výkresy. 3. Formáty a úprava výkresových listů, jejich skládání, měřítka, druhy písma a čar, značky technických výkresů. Nejpoužívanější druhy zobrazování (řezy, podélné profily, axonometrie, schémata). Seznamy položek, tolerování délkových a úhlových rozměrů, tolerance tvaru a polohy, označování výrobků, povrchu, změny ve výkresech. 4. Základní požadavky a ustanovení pro technické výkresy – terminologie, názvosloví výkresů, druhy konstrukčních dokumentů, všeobecné a společné požadavky na technické výkresy, odkazy apod. 5. Základní pravidla a ustanovení pro výkresy ve stavebnictví – názvosloví, popisové pole, charakteristiky přesnosti, výkresy požární bezpečnosti. 6. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb, svislých konstrukcí, úprav povrchů, schodišť, stropů, apod., zdravotních instalací, vzduchotechniky apod., konstrukčních materiálů. 7. Společné požadavky na výkresy vodohospodářských staveb, kreslení úprav terénu, výkopů, základů a inženýrských sítí (plynovody, komunikace apod.) – situace, podélné a příčné profily, detaily. Průvodní a technické zprávy. 8. Výkresy ve strojírenství (technologická zařízení) – druhy, pravidla, zjednodušené zobrazování. Výkresy v elektrotechnice – funkční a zapojovací schémata, signalizační zařízení, spínací jističe. 9. Výkresy potrubí (kanalizace, vodovody) – značky dle druhu, směrnice pro užití barev. Schémata – druhy a typy, požadavky. Kreslení diagramů. Dokumentace pro kolaudaci a provozní dokumentace vodohospodářských staveb a zařízení. 10. Dokumentace čistíren a úpraven vody (vč. strojního a elektrovybavení, čerpacích stanic). 11. Dokumentace hydrotechnických a hydroenergetických staveb (nádrže, hráze, úpravy toku apod). 12. Dokumentace hydromelioračních staveb (odvodnění, závlahy, hrazení bystřin apod.). 13. Modelové projektování – názvy, princip, dvourozměrné makety, požadavky na trojrozměrné prvky a modely sestav, technické informace trojrozměrné sestavě. 14. Zpracování dokumentace pomocí výpočetní techniky, zacházení s dokumenty zpracovávanými na počítači – bezpečnostní požadavky, pracovní etapy a originály, správa dat vyhledávací systémy. 15. Základní informace o reprografii (názvosloví, technické možnosti, mikrografie, mikrofilmy, mikrofiše), archivace. Cvičení: Příklady zpracování výkresů stavebních (situací, podélných a příčných profilů vodovodů a kanalizací, stavebních, strojních a elektro) Příklady zpracování výkresů technologických (čerpací stanice, technologická schéma apod.). Ukázky zpracování výkresové dokumentace na počítači (práce s Autocadem, apod.).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2009/2010 zimní