546-0086/02 – Organization and Technology of Development (OTV)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits2
Subject guarantorIng. Iva Bestová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Iva Bestová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BES72 Ing. Iva Bestová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

v

Teaching methods

Summary

Subject deal with problems build - up water utilization cadastre constructions and arrangement - working progress and manners, organization build - up, merging and transaction constructions, assembly arrangement, transaction installation and progress completing washing. Deepens and assembling knowledge gained about build - up in of others special subjects.

Compulsory literature:

Vlčok K.: Příprava staveb, Bratislava 1998 Kos J.: Systémové plánování a řízení investiční výstavby, FS VUT Brno, 1985 Kůs O.: Projekty stavební, FS ČVUT Praha, 1983 Bažant Z.: Zakládání staveb, SNTL Praha, 1981 Kočí B. a kol.: technologie pozemních staveb, FAST VUT Brno, 1996 Matoušková D.: Pozemní stavitelství I., II, VŠB - TUO, 1997

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Výrobní procesy ve stavitelství. Právní předpisy pro provádění staveb (v návaznosti na PO-16- dokumentace staveb, vodohospodářský dohled a odborný dozor, kolaudace apod.) 2. Řízení výstavby, montáží a jednotlivých prací. Bezpečnost při výstavbě a rizika. 3. Projekt organizace výstavby (účel, obsah, zpracování), harmonogram výstavby a projekt postupu výstavby a montáží (principy síťového grafu apod.). 4. Příprava staveniště- převzetí staveniště, sondování, síť vytyčovacích bodů a vytyčovací práce. 5. Předvýrobní a výrobní příprava staveb, přípravné práce (snímání ornice, úprava základnové spáry, podkladové konstrukce, bourací práce). 6. Provádění zemních prací – ruční a strojní hloubení (používané mechanizmy), výkop rýh, přemísťování zeminy. 7. Zemní práce pokrač. – násypy a svahování, zásypy a obsypy, zemní filtry, hutnění, injektování, hloubení ve vodě, uzavírka řeky. 8. Zakládání staveb – druhy základů, metody zakládání, prvky základových konstrukcí – základová půda a dovolené namáhání. 9. Zakládaní staveb pokrač. – svahové jámy, jímky, rýhy, roubení (rýh, jam druhy pažení, zemní tlak na pažení, rizika), odvodňování základových jímek a rýh. 10. Zakládaní staveb pokrač. – štětové stěny a beranění, opevnění svahů a hrází, patky svahů, zakládání ve zvláštních poměrech (sesuvná území, poddolování, smrštivé jíly, rozbahněné půdy, zamrzlé zeminy). 11. Výstavba vodohospodářských sítí – montáž vodovodních a kanalizačních potrubí, kladení a úprava drénů, montáž strojního a elektrozařízení. 12. Izolace proti vodě – druhy izolací, tlaková izolace, postup provádění, vodotěsné betony. 13. Práce betonářské – příprava a doprava betonu, ukládání a hutnění, montáž železobetonových konstrukcí, betonování pod vodou a za mrazu. 14. Práce zednické, tesařské a lešenářské, střešní konstrukce a pláště, vnitřní úpravy (omítky, nástřiky, obklady, dlažby). 15. Dokončovací práce, zkoušky – pevnosti, hutnění, těsnosti, tlakové, provozní zkoušky, kolaudace, zkušební provoz.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Other task type Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner