546-0088/02 – Informatics and Bibliography (IaB)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorMgr. Alena Kašpárková, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Daniela Tkačíková
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TKA20 Mgr. Daniela Tkačíková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students are able to sort information sources, classify information, and know the available sources of information in order to work with bibliographic records. Student knows the basics of writing and communicating research, including referring to sources. Stundets are supported in writing their final theses.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Other activities

Summary

The aim of the course is to offer students an opportunity to obtain the essential knowledge to be able to work with traditional documents, information sources and library services or other information workplaces, including being capable of independent work with electronic resources. To equip students with theoretical as well as practical fundamentals of information literacy, which they will find useful during their university studies, professional practice and during their long-life education. The course supports students in writing their final theses.

Compulsory literature:

ECO, U. How to write a thesis. MIT Press Ltd. 2015. BELCHER, Wendy Laura. Writing your journal article in 12 weeks: a guide to academic publishing success. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2009. ISBN 978-1-4129-5701-4. MURRAY, Neil L. a David BEGLAR. Writing dissertations and theses. Harlow: Pearson Longman, 2009. Inside track. ISBN 978-0-273-72170-3. TURABIAN, Kate L. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations: Chicago style for students and researchers. 7th ed. / revised by Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, and University of Chicago Press editorial staff. Chicago: University of Chicago Press, 2007. Chicago guides to writing, editing, and publishing. ISBN 978-0-226-82337-9.

Recommended literature:

COGHILL, Anne M. a Lorrin R. GARSON, eds. The ACS style guide: effective communication of scientific information. 3rd ed. Washington: American Chemical Society, 2006. ISBN 978-0-8412-3999-9. COUNCIL OF SCIENCE EDITORS.Scientific style and format: the CSE manual for authors, editors, and publishers. 7th ed. Reston: Council of Science Editors, 2006. ISBN 0-9779665-0-X. GREENE, Anne E. Writing science in plain English. Chicago: The University Of Chicago Press, [2013]. Chicago guides to writing, editing, and publishing. ISBN 978-0-226-02637-4. SWORD, Helen. Stylish academic writing. Cambridge: Harvard University Press, 2012. ISBN 978-0-674-06448-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu, základní cíle a struktura, seznámení s dostupnou literaturou, význam informační gramotnosti pro studium i celoživotní vzdělávání apod. 2. Informační prameny - typologie a základní charakteristika (monografie, periodika, aj., primární, sekundární a terciární zdroje, tradiční informační zdroje versus moderní informační technologie (báze dat na CD-ROM, online přístup, elektronické dokumenty na Internetu apod.), pojmy ISBN a ISSN. 3. - 4. Informační systémy - základní pojmy z teorie informačních systémů, informační systém, typologie IS - dokumentografické informační systémy, faktografické informační systémy, expertní systémy, hypertextové systémy apod., knihovnicko-informační systém, informační průmysl a jeho produkty. 5. Informační a knihovní služby - typy služeb (výpůjční, meziknihovní výpůjční služby, "electronic document delivery", informační, bibliografické, rešeršní, služby informačního průmyslu apod.), jejich charakteristika a možnosti využití. 6. Zpracování informací jmenný záznam, věcné zpracování - klíčová slova, předmětová hesla, systematické jazyky - MDT, deskriptory, tezaury, anotace, abstrakt, referát). 7. Bibliografie, knihovní katalogy, referátové časopisy, báze dat, vyhledávací jazyky a příklady využití těchto zdrojů při zjišťování informací, buď při hledání konkrétních dokumentů nebo při zjišťování informačních pramenů na určité téma. 8. Služby knihoven a informační systémy v ČR, oborově orientované systémy. 9. Dokumentografické báze dat - typologie (mezinárodní, národní, univerzální, oborově nebo druhově specializované apod.), možnosti jejich využívání prostřednictvím rešeršních služeb, producenti a poskytovatelé v ČR i v zahraničí. Podmínky pro samostatné využívání bází dat na CD-ROM, základy formulace požadavku, vyhledávací jazyk. 10. Využití zdrojů a služeb Internetu pro získávání informací, informace o základních službách a aplikacích sítě Internet (e-mail, elektronické konference, USENET, ftp, telnet, gopher, World Wide Web aj.), síťové adresy, informace o programovém vybavení a používaných formátech dokumentů, charakteristika dostupných zdrojů s důrazem na informační zdroje využitelné při získávání odborných informací. 11. Vyhledávací služby a nástroje na Internetu jako nezbytný prostředek pro efektivní práci se zdroji na dokumentů - typy vyhledávacích nástrojů a služeb (starting points pages, virtuální knihovny, předmětově orientované vyhledávací služby, search engines, meta-hledače, unifikované vyhledávací nástroje a další specializované služby pro hledání osob, adres elektronické pošty, diskusních skupin aj.), rešeršní strategie a techniky, použití pokročilých metod hledání, booleovské a proximitní operátory, hlavní zásady při vyhledávání informací, vyhodnocování výsledků vyhledávání. 12. Užitečné informační zdroje na Internetu (nakladatelské informace, noviny, časopisy, elektronická knihkupectví, knihovní katalogy, volně přístupné báze dat, normy, patenty apod.) a možnosti jejich využití při zjišťování informací s důrazem na studijní zaměření posluchačů. 13. Hodnocení kvality informačních zdrojů (tradičních i elektronických), informační a uživatelská etika, „netiketa“, problematika respektování copyrightu a autorských práv (včetně elektronických zdrojů a software), seznámení s českým autorským zákonem - důležitá součást informační gramotnosti. 14. Informační příprava diplomové aj. práce, bibliografické soupisy a citace, norma ČSN ISO 690, citování elektronických zdrojů. 15. Závěr - stručná informace o možnostech elektronického publikování v prostředí WWW jazyk HTML, HTML editory, informační architektura pro WWW, zásady web designu, digitalizace dokumentů, konverze do PDF, OCR apod.), informace o rozvoji moderních informačních technologií, elektronické a digitální knihovny apod.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Other task type Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner