546-0088/03 – Informatika a bibliografie (IaB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuMgr. Alena Kašpárková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Thomas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
THO03 Ing. Jan Thomas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí třídit informační zdroje, zná požadavky na bibliografické záznamy a dostupné zdroje informací, aby mohl zvládnout práci s bibliografickými systémy. Zná základy psaní a komunikace odborného textu, včetně práce se zdroji. Student je podpořen při psaní závěrečných prací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost k získání nezbytných znalostí, které jim usnadní orientaci v tradičních dokumentech, informačních zdrojích a službách knihoven, případně dalších informačních pracovišť, včetně schopnosti samostatné práce s elektronickými zdroji. Studenti získají teoretické i praktické základy informační gramotnosti, předmět podporuje studenty při psaní závěrečných prací.

Povinná literatura:

CEJPEK, Jiří. Knihovnická a informační studia: Úvod do oboru a jeho perspektivy. Opava: FF SU, 1992, s. 5-51 ECO, U. How to write a thesis. MIT Press Ltd. 2015 FROUZ, J. a O. VINDUŠKOVÁ. Čtení a psaní odborného textu v environmentálních vědách. Praha: UK, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3815-7 KRČÁL, M. a Z. TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1

Doporučená literatura:

BIERNÁTOVÁ, O. a J. SKỦPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno: UTB, VUT a Citace.com ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: ÚNMZ, 2011 TKAČÍKOVÁ, D. Informační zdroje Internetu a jak je efektivně využívat. Praha: VC ČVUT, 1997 TURABIAN, K. L. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations: Chicago style for students and researchers. Chicago: University of Chicago Press, 2007. ISBN 978-0-226-82337-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní participace na zpracování rešerší.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, základní cíle a struktura, seznámení s dostupnou literaturou, význam informační gramotnosti pro studium i celoživotní vzdělávání apod. 2. Informační prameny - typologie a základní charakteristika (monografie, periodika, aj., primární, sekundární a terciární zdroje, tradiční informační zdroje versus moderní informační technologie (báze dat na CD-ROM, online přístup, elektronické dokumenty na Internetu apod.), pojmy ISBN a ISSN. 3. - 4. Informační systémy - základní pojmy z teorie informačních systémů, informační systém, typologie IS - dokumentografické informační systémy, faktografické informační systémy, expertní systémy, hypertextové systémy apod., knihovnicko-informační systém, informační průmysl a jeho produkty. 5. Informační a knihovní služby - typy služeb (výpůjční, meziknihovní výpůjční služby, "electronic document delivery", informační, bibliografické, rešeršní, služby informačního průmyslu apod.), jejich charakteristika a možnosti využití. 6. Zpracování informací jmenný záznam, věcné zpracování - klíčová slova, předmětová hesla, systematické jazyky - MDT, deskriptory, tezaury, anotace, abstrakt, referát). 7. Bibliografie, knihovní katalogy, referátové časopisy, báze dat, vyhledávací jazyky a příklady využití těchto zdrojů při zjišťování informací, buď při hledání konkrétních dokumentů nebo při zjišťování informačních pramenů na určité téma. 8. Služby knihoven a informační systémy v ČR, oborově orientované systémy. 9. Dokumentografické báze dat - typologie (mezinárodní, národní, univerzální, oborově nebo druhově specializované apod.), možnosti jejich využívání prostřednictvím rešeršních služeb, producenti a poskytovatelé v ČR i v zahraničí. Podmínky pro samostatné využívání bází dat na CD-ROM, základy formulace požadavku, vyhledávací jazyk. 10. Využití zdrojů a služeb Internetu pro získávání informací, informace o základních službách a aplikacích sítě Internet (e-mail, elektronické konference, USENET, ftp, telnet, gopher, World Wide Web aj.), síťové adresy, informace o programovém vybavení a používaných formátech dokumentů, charakteristika dostupných zdrojů s důrazem na informační zdroje využitelné při získávání odborných informací. 11. Vyhledávací služby a nástroje na Internetu jako nezbytný prostředek pro efektivní práci se zdroji na dokumentů - typy vyhledávacích nástrojů a služeb (starting points pages, virtuální knihovny, předmětově orientované vyhledávací služby, search engines, meta-hledače, unifikované vyhledávací nástroje a další specializované služby pro hledání osob, adres elektronické pošty, diskusních skupin aj.), rešeršní strategie a techniky, použití pokročilých metod hledání, booleovské a proximitní operátory, hlavní zásady při vyhledávání informací, vyhodnocování výsledků vyhledávání. 12. Užitečné informační zdroje na Internetu (nakladatelské informace, noviny, časopisy, elektronická knihkupectví, knihovní katalogy, volně přístupné báze dat, normy, patenty apod.) a možnosti jejich využití při zjišťování informací s důrazem na studijní zaměření posluchačů. 13. Hodnocení kvality informačních zdrojů (tradičních i elektronických), informační a uživatelská etika, „netiketa“, problematika respektování copyrightu a autorských práv (včetně elektronických zdrojů a software), seznámení s českým autorským zákonem - důležitá součást informační gramotnosti. 14. Informační příprava diplomové aj. práce, bibliografické soupisy a citace, norma ČSN ISO 690, citování elektronických zdrojů. 15. Závěr - stručná informace o možnostech elektronického publikování v prostředí WWW jazyk HTML, HTML editory, informační architektura pro WWW, zásady web designu, digitalizace dokumentů, konverze do PDF, OCR apod.), informace o rozvoji moderních informačních technologií, elektronické a digitální knihovny apod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku