546-0089/01 – Water Management Facilities II (VhZ II)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Subject version guarantorprof. RNDr. Nadežda Števulová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student who completes the course should be able: - to apply and define information relating to functions and construction of sewage systems and wastewater treatment plants as well as associated facilities and installations, - to prepare, defend and describe a simple project documentation for sewage systems and to determine basic parameters and dimensions of the sewage system, - to evaluate, solve and interpret issues relating to the design of sewage systems.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The subject is dealing with functional and constructional solution of the drainages, sewage works and water pipes, including related objects and facilities.

Compulsory literature:

[1] VÁCLAVÍK, V.:WATER MANAGEMENT FACILITIES II. Lectures, VŠB-TUO, 2012.

Recommended literature:

[1] Metcalf + Eddy: Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse, McGRAW-HILL, New York, 1985. [2] American Society of Civil Engineers: Gravity Sanitary Sewer Design and Construction, 2002.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět se zabývá funkčním a konstrukčním řešením kanalizací a čistíren, vč. souvisejících objektů a zařízení, jak městských, tak průmyslových a zemědělských. Osnova předmětu: 1. Stručný historický přehled rozvoje kanalizace a čistíren odpadních vod. Odpadní vody odváděné jednotnou městskou stokovou sítí. Zjišťování vlastností městských odpadních vod. 2. Soustavy stokových sítí. Podklady pro dimenzování stokových sítí (dešťoměrná pozorování, srážkové intenzity, rovnocenné srážky, směrodatná srážka, opoždění odtoku). 3. Výpočet a určování profilu stok. Způsoby řešení stokových sítí (jednotná a oddílná, výpočetní metody). 4. Materiál pro stoky. Trouby kameninové, betonové a železobetonové, ocelové a betonované na místě. 5. Objekty na stokové síti. Šachty, vpustě, skluzy a spadiště, komory, odlehčení, vyústí do řek a jiné objekty (dešťové zdrže apod). 6. Průzkum staveniště a stavba stokové sítě. Sondování, vytýčení stavby, výkop rýh a jejich pažení, kladení trub. Tlakové zkoušky stok. Zasypávání stok. Tunelování. 7. Principy údržby stokové sítě. Proplachování stokové sítě. Čištění stokové sítě. Projektování stokových sítí. 8. Zařízení a objekty čistíren odpadních vod. Situování čistírny, členění a druhy čistíren. Volba způsobu čištění, a skladba objektů a provozních souborů. Podklady pro navrhování čistírenských jednotek. Malé a domovní čistírny. 9. Funkční a konstrukční řešení městských odpadních vod. Lapače štěrku, písku, lapače s horizontálním a vertikálním průtokem vody, lapače tuků a olejů. 10. Usazovací nádrže. Nádrže dešťové, septické, štěrbinové, s horizontálním a vertikálním průtokem, pro chemické čištění. Pískové filtry. Předběžné provzdušňování odpadních vod. Doplňující objekty v kanalizační čistírně. 11. Kalová pole a hospodářství. Odvodňování kalu. Množství kalu, vyhnívaní kalu, výpočet vyhnívacího prostoru. Vyvíjení plynu a jeho využití. Využití vyhnilého kalu 12. Zařízení a objekty pro biologické čištění městských odpadních vod. Půdní filtry a závlahy odpadními vodami. Biologické rybníky a kořenové čistírny. Výpočet velikosti rybníka. 13. Zařízení a objekty pro biologické filtry a aktivaci. Výpočet rozměrů filtrů a jejich zatížení. Ponorné a pomalé filtry, rychlofiltry, aerofiltry. Očkovací kal. Přebytečný kal. Množství vzduchu. Doba zdržení. Výpočet rozměrů provzdušňovacích nádrží. Systémy provzdušňované při aktivaci. Zvyšování účinnosti aktivačních nádrží. Dosazovací nádrže. 14. Čerpací stanice odpadních vod, měřící zařízení v čistírnách a na stokové síti, chlorovací zařízení. 15. Provoz a údržba čistíren (vč. laboratoří, skladů, administrativních objektů), typizace a projektování. Znalosti a dovednosti studenta získané obsolvováním předmětu: Student získá vědomosti o funkčním a konstrukčním řešení kanalizací a čistíren odpadních vod, včetně souvisejících objektů a zařízení. Zvládnou vypracování jednoduché projektové dokumentace kanalizační sítě včetně stanovení základních parametrů a dimenzování stokové sítě. Znlosti využije praktické činnosti. Rámcový plán cvičení: 1. Základní pojmy, termíny a definice dle ČSN 73 6522. Druhy odpadních voda jejich vlastnosti. Soustavy stokových sítí. 2. Zásady navrhování stokových sítí. Návrh soustavy podle druhu odváděné odpadní vody, oddělení dešťových vod do recipientu (metoda zřeďovacího poměru, metoda mezního deště). 3. Hydrologické podklady pro návrh kanalizace. Výpočet množství odpadních vod splaškových. 4. Výpočet množství odpadních vod dešťových. Součtová metoda, Bartoškova metoda. 5. Výpočet množství průmyslových odpadních vod. Směrové a výškové vedení stok. Krytí stok a další požadavky an stoky. 6. Hydraulick výpočty pro dimenzování stok. 7. Výkres - situace kanalizace 8. Výkres - hydrotechnická situace kanalizace 9. Výkres - podélný profil kanalizace 1. část 10. Výkres - podélný profil kanalizace 2. část 11. Výkres - vzorový řez uložení potrubí kanalizace 12. Hydraulický výpočet navržené kanalizyční sítě 1. část 13. Hydraulický výpočet navržené kanalizyční sítě 2. část 14. Kompletace výkresů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 17  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner