546-0089/03 – Vodohospodářská zařízení II (VhZ II)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHA0057 Ing. Jakub Charvát
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování daného předmětu bude schopen: - aplikovat, definovat poznatky z oblasti o funkčního a konstrukčního řešení kanalizací, čistíren odpadních vod a vodovodů, včetně souvisejících objektů a zařízení; - vypracovat, obhájit a popsat jednoduchou projektovou dokumentaci kanalizační sítě včetně stanovení základních parametrů a dimenzování stokové sítě; - vyhodnocovat, řešit a interpretovat problémy související s návrhem kanalizační sítě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá funkčním a konstrukčním řešením kanalizací, čistíren odpadních vod a vodovodu, vč. souvisejících objektů a zařízení.

Povinná literatura:

[1] Stavby vodovodů a kanalizací. Skripta VŠB-TUO, 2007. [2] NYPL, V., SYNÁČKOVÁ, M.: Zdravotně inženýrské stavby 30 - Stokování. Skripta ČVUT. Stavební fakulta. Vydavatelství ČVUT 2002. [3] HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J., PRAX, P.: Příručka stokování a čištění. vydavatelství NOEL 2000 s.r.o., Brno, 2001. [4] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Sbírka zákonů. 2.8.20101. ISSN 1211‑1244. [5] Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o ovodovodech a kanalizacích). Sbírka zákonů. 11.12.20101. ISSN 1211‑1244.

Doporučená literatura:

[1] ŠTÍCHA, V. A KOL.: Odvodnění měst, kanalizace a čistírny. SNTL 1959. [2] REŠETKA, D.: Stokování a čištění odpadních vod II - čištění odpadních vod. ES VUT Brno 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Od prvního do šestého cvičení dle uvedené osnovy je kontrola znalostí studentů prováděna napsáním testu. Od sedmého do čtrnáctého cvičení v semestru je prováděna kontrola plnění úkolů souvisejících se zpracováním semestrálního projektu s názvem "Návrh odkanalizování městské části do 3000 EO". Pokud student neplní zadané úkoly, není schopen v průběhu semestru zpracovat výše uvedený projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá funkčním a konstrukčním řešením kanalizací, čistíren odpadních vod a vodovodů, vč. souvisejících objektů a zařízení. Osnova předmětu: 1. Historie, účel, základní termíny a definice stokován a čištění odpadních vod. 2. Odpadní vody – specifikace, druhy, rozbor 3. Soustavy a systémy uspořádání stokových sítí. 4. Způsoby dopravy odpadních vod – tlaková, pneumatická kanalizace. 5. Způsoby dopravy odpadních vod – podtlaková, maloprofilová kanalizace 6. Zásady navrhování stokových sítí – hydrologické podklady, výpočet množství odpadních vod splaškových a dešťových. 7. Tvary a velikosti stok. Materiál stokových sítí. Způsob uložení kanalizačního potrubí. 8. Objekty na stokové síti - vstupní šachty, spojné šachty, lomové šachty, rozdělovací komory, spadiště, skluz. 9. Objekty na stokové síti - dešťové vpusti, lapače splavenin, výustní objekty, sněhové svrže, větrací zařízení, čerpací stanice. 10. Objekty na stokové síti – kanalizační shybka, odlehčovací komory. 11. Údržba stokové sítě. Kanalizační přípojky. 12. Uspořádání stavebních objektů čistíren odpadních vod. 13. Vodovody – projektová dokumentace, zásady navrhování a výstavby, trubní materiál, armatury. 14. Vodovody – trubní materiál, armatury. 15. Technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací. Znalosti a dovednosti studenta získané obsolvováním předmětu: Student získá vědomosti o funkčním a konstrukčním řešení kanalizací, čistíren odpadních vod a vodovodů, včetně souvisejících objektů a zařízení. Zvládnou vypracování jednoduché projektové dokumentace kanalizační sítě včetně stanovení základních parametrů a dimenzování stokové sítě. Znalosti využije v praktické činnosti. Rámcový plán cvičení: 1. Základní pojmy, termíny a definice dle ČSN 73 6522. Druhy odpadních voda jejich vlastnosti. Soustavy stokových sítí. 2. Zásady navrhování stokových sítí. Návrh soustavy podle druhu odváděné odpadní vody, oddělení dešťových vod do recipientu (metoda zřeďovacího poměru, metoda mezního deště). 3. Hydrologické podklady pro návrh kanalizace. Výpočet množství odpadních vod splaškových. 4. Výpočet množství odpadních vod dešťových. Součtová metoda, Bartoškova metoda. 5. Výpočet množství průmyslových odpadních vod. Směrové a výškové vedení stok. Krytí stok a další požadavky an stoky. 6. Hydraulick výpočty pro dimenzování stok. 7. Výkres - situace kanalizace 8. Výkres - hydrotechnická situace kanalizace 9. Výkres - podélný profil kanalizace 1. část 10. Výkres - podélný profil kanalizace 2. část 11. Výkres - vzorový řez uložení potrubí kanalizace 12. Hydraulický výpočet navržené kanalizyční sítě 1. část 13. Hydraulický výpočet navržené kanalizyční sítě 2. část 14. Kompletace výkresů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  7 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 52  27 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních k předmětu. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2009/2010 zimní