546-0090/01 – Assessment System of Environmental Impacts for Water Management (HUŽPVH)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorRNDr. Alena Labodová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Development of environmental degradation. approaches to environmental protection. Sustainable development. Preventive strategy and its tools. Environmental management

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

Environmental protection, pollution and degradation of environment. Changes in environment according to demographic, technical and social development, use of sources. Biodiversity. History of environmental protection. Sustainable development – definition, principles, documents. Preventative strategy. Suitable tools (EIA, environmental audits, CP/P2, LCA, ecolabelling, EMS, voluntary agreements).

Compulsory literature:

Web sources: www.wbcsd.org, www.unido.org, www.unepie.org, www.who.org, www.env.cz, www.cemc.cz, http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/home.htm Various scientific journals ISO norms 14000, EMAS

Recommended literature:

Rydén, L., Migula, P., Anderson, M: Environmental Science: Understanding, Protecting and Managing the Environment in the Baltic Sea Region, Baltic University Press, 2003, 824p., ISBN 91-970017-0-8 Ecosystems and Human Well-being: General Synthesis (http://www.maweb.org/en/Synthesis.aspx)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Definice pojmů životní prostředí a ekologie, ochrana životního prostředí , znečištění a znehodnocení životního prostředí. Změny v životním prostředí v souvislosti s demografickým, technickým a sociálním vývojem, využívání zdrojů, obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Lokální, regionální a globální znečištění, asimilační kapacita přírody. Biodiversita, dohoda o biodiversitě, genové banky ( účel, užití, příklad). 2.Historie ochrany životního prostředí. Základní strategie, vývoj v čase, jejich hlavní rysy. Definice reaktivního, preventivního a proaktivního přístupu k ochraně životního prostředí, příklady, koncové technologie (end-of-pipe). 3.Trvale udržitelný rozvoj – definice, principy, dokumenty, účast Světové obchodní komory (ICC) – Světová podnikatelská rada (BCSD), Podnikatelská charta pro udržitelný rozvoj, etické normy pro reklamu 4.Strategie prevence – principy, vhodné nástroje a jejich proaktivní působení, strategie dvojího užitku a její výhody 5.Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) – popis, česká legislativa, časové nároky, účastníci procesu, úloha státní správy, úloha veřejnosti, experti pro posuzování – požadavky na kvalifikaci, vytvoření týmu pro posuzování, metody pro tvorbu dokumentace 6.Environmentální audity (EA) – definice, legislativa. Typy EA, společné rysy a rozdíly, popis postupu, účastníci, vytvoření týmu, auditoři – kvalifikační předpoklady, interní a externí audity – rozdíly, způsob využití výsledků¨ 7.Minimalizace odpadů, čistší produkce. Definice, popis hodnocení možností čistší produkce. Metodika zavádění ve firmě. Výhody projektů čistší produkce pro životní prostředí a ekonomiku firmy. Směrnice IPPC – principy, zavádění (zákon 76/2002), nejlepší dostupné technologie (BAT), referenční seznamy BAT – BREF. 8.Hodnocení životního cyklu výrobku (LCA) – definice, legislativa, metodika, výhody, využití, normy ISO 14040, 14041 9.Ekolabeling (ekologicky šetrné výrobky) – definice, legislativa, metodika, výhody, využití, norma ISO 14021, evropské normy 10.Environmentální manažerské systémy – definice, základní rysy, legislativa v historickém přehledu, rozdíly mezi jednotlivými normami. Zavádění EMS podle ISO 14001 – environmentální politika, cíle a cílové hodnoty,environmentální programy, trénink zaměstnanců, audit EMS, přezkoumání systému vedením, účast konzultantů, týmová práce, projektové řízení. Certifikace EMS – podmínky, možnosti, důvody, náklady. Akreditace certifikačních orgánů. EMAS – rozdíly oproti ISO 14001, ověřování, kvalifikační požadavky pro environmentální ověřovatele. Registrace ověřených EMAS – odpovědný orgán. vazby na jiné řídící systémy (jakost, bezpečnost a hygiena práce, hodnocení rizik). Indikátory environmentálního výkonu, ISO 14031 11.Dobrovolné dohody – důvody, metodika, vazby na legislativu, výhody 12.Environmentální ekonomie – základní pojmy, ekonomické nástroje pro ochranu ŽP, environmentální účetnictví

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner